นิสิตปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี รับการฝึกประสบการณ์ ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ แก่ นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 3 ราย คือ นายธนิต กำมา  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยาณี ทองรักษ์  และนางสาวสุกัลยา หมุนขำ

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

ผู้ชม :166