ประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล   นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อดำเนินการยกร่างแผนฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

 

ผู้ชม :127