ประชุมจัดทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมหารือจัดทำแบบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ,  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  และตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการนิเทศภายในโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :120