นภดล ยิ่งยงสกุล

Author's details

Name: นภดล ยิ่งยงสกุล
Date registered: 2 พฤษภาคม 2011

Latest posts

  1. ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ — 9 พฤษภาคม 2017
  2. เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล — 3 พฤษภาคม 2017
  3. รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล — 24 เมษายน 2017
  4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 — 26 มีนาคม 2017
  5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 — 25 มีนาคม 2017

Most commented posts

  1. เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” — 12 comments
  2. สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 — 5 comments
  3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 — 4 comments
  4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔ — 2 comments
  5. ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น ป.1-6 — 2 comments

Author's posts listings

May
09

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Picture1

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาที่ E-mail: napadon@gmail.com หรือ upload ทางนี้ได้เลย ผู้ชม :368

May
03

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

cerโรงเรียนคุณธรรม60

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกียรติบัตรอบรมโรงเรียนคุณธรรม2560         สื่อ เอกสารประกอบการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (บรรยายอบรมครู+น.ร.) ความเป็นมาของโครงการ คำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผู้ชม :164

Apr
24

รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน   รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ศึกษา       นางทิพย์ เทศอาเส็น  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3) เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading »

Mar
26

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

develop

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สพป.สตูล โดยสรุป ผู้ชม :252

Mar
25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

11เขต

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  โดยสรุป และเรายังครองอันดับ 1 ใน 11 เขตพื้นที่ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผู้ชม :309

Feb
27

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

รูปภาพ1

คู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Power Point (NT59) สพป.สตูล ผู้ชม :273

Jan
07

การจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 9.00 – 15.30) แบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น | จังหวัดพิษณุโลก | จังหวัดชลบุรี | กรุงเทพมหานคร  รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ผู้ชม :175

Jan
07

การจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ  ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และตัวอย่างการเขียนตอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย  เกณฑ์การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย  คำแนะนำการเขียนตอบ  คลิปวีดีทัศน์การสอบอัตนัย           ผู้ชม :193

Oct
21

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Picture1

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เอกสารการประชุม “การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี (รวมเล่มทำเป็นไฟล์เดียวกัน 94 หน้า) คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ปี 2559 ผู้ชม :187

Oct
12

วุฒิบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ เมืองสตูล 1 เมืองสตูล 2 ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู 1 ละงู 2 ———————————————————————————————————————————————————– อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ เมืองสตูล 1 เมืองสตูล 2 ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู 1 ละงู 2 ———————————————————————————————————————————————————– อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – …

Continue reading »

Sep
02

แจ้งวันเวลาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Picture2

—ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินโครงการพัฒนาคุุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (เครือข่ายควนโดน, ท่าแพ, ละงู ๒, ทุ่งหว้า, มะนัง) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (เครือข่าย เมืองสตูล ๑, เมืองสตูล ๒, ควนกาหลง, ละงู ๑)  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ …

Continue reading »

Jun
20

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับกรรมการจัดการแข่งขัน

กรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการอำนวยการและตัดสินการแข่ขันวันภาษาไทย ผู้ชม :207

Older posts «