อับดลรอหมาน ปะดูกา

Author's details

Name: อับดลรอหมาน ปะดูกา
Date registered: 4 พฤษภาคม 2011

Latest posts

  1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559 — 27 เมษายน 2017
  2. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง — 24 เมษายน 2017
  3. รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล — 22 เมษายน 2017
  4. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ — 16 เมษายน 2017
  5. รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว — 13 มีนาคม 2017

Most commented posts

  1. แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551 — 105 comments
  2. แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 — 41 comments
  3. ฟุตบอลไทย ร่วงอยู่ในอันดับที่ 121 ของโลก 15 ธ.ค.53 — 1 comment
  4. รู้จักเกิน 5 ถือว่าแก่ — 1 comment

Author's posts listings

Apr
27

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ                                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559 ชื่อผู้รายงาน     นางสาอูน๊ะ  นนทรีย์    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา        2559 บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

Continue reading »

Apr
24

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง ผู้รายงาน   วัลญา  ปากบารา ปีที่ศึกษา     2559 บทคัดย่อ                การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านปากบาง  จำนวน 26 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค    แบบทดสอบหลังเรียนท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้             …

Continue reading »

Apr
22

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน        รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสตูล   ผู้ศึกษา             นางสุวณี  ไชยศักดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา           พ.ศ. 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle) ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  3)  เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)      4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning …

Continue reading »

Apr
16

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

เรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ผู้วิจัย            นายประชา  มัจฉา ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาท่าแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่วิจัย         2559 บทคัดย่อ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่ม      สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด …

Continue reading »

Mar
13

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ผู้ศึกษา       นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่                  ปีที่ศึกษา    2559 บทคัดย่อ                 การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว จำนวน 14  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า      …

Continue reading »

Mar
11

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสตูล ผู้ศึกษา                  นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลสตูล  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2558  บทคัดย่อ                         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น …

Continue reading »

Jul
26

การพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ สพป.สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ  ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม  2559  ณ สตาลินรีสอร์ (ขอเปลี่ยนวันและสถานที่เนื่องจากห้องประชุม สพป.สตูล ไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม หนังสือจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)  โดยวิทยากร ผอ.วีณา  สุทธิพันธ์  ข้าราชการบำนาญ ปิดการลงทะเบียน ผู้ชม :193

Jun
16

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอประกาศผลการแข่งขัน ปรกาศผลการแข่งขันภาษาไทย 2559 ผู้ชม :312

Jun
07

สมัครประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๙ ในวันที่  ๑๖ มิถุนายน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่สนใจส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ โดยโรงเรียนสามารถลงทะเบียนส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. หมายเหตุ ๑. กิจกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนักเรียน ๑ คน สามารถส่งผลงานได้หลายกิจกรรม ๒. กิจกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนสามารถส่งผลงานนักเรียนได้มากกว่า ๑ คน ปิดระบบลงทะเบียน ผู้ชม :118

Sep
16

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ชื่อผู้ศึกษา นางอุไรวรรณ   เนาวเกตุ ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ  จำนวน  6  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  …

Continue reading »

Aug
05

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ผู้ศึกษา สุนิสา เอี่ยมสกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล จำนวนนักเรียน …

Continue reading »

Jul
03

การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม ชื่อผู้รายงาน นางจิรัชฎา  ลิมานิ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอนุบาลสตูลจำนวน 32 คน โดยดำเนินการทดลองและพัฒนาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มจำนวน 24 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมความสามารถการคิดแก้ปัญหาจำนวน 24 แผน แบบการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบการสังเกตพฤติกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมความสามารถการคิดแก้ปัญหา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และการทดสอบค่าที (t-test) ผู้ชม :33

Older posts «