Category Archive: กิจกรรมนิเทศ

May
09

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Picture1

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาที่ E-mail: napadon@gmail.com หรือ upload ทางนี้ได้เลย ผู้ชม :368

Oct
21

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

Picture1

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เอกสารการประชุม “การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี (รวมเล่มทำเป็นไฟล์เดียวกัน 94 หน้า) คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ปี 2559 ผู้ชม :187

Jun
20

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับกรรมการจัดการแข่งขัน

กรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการอำนวยการและตัดสินการแข่ขันวันภาษาไทย ผู้ชม :207

Jun
17

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับครูผู้ฝึกซ้อม

เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกซ้อมและครูเข้าร่วมแข่งขัน กลอน4ครูผู้ฝึกซ้อม กลอนสุภาพครูผู้ฝึกซ้อม เขียนตามคำบอก ป4-6ครูผู้ฝึกซ้อม เรียงความ ม.1-3ครูผู้ฝึกซ้อม เขียนตามคำบอก ป1-3ครูผู้ฝึกซ้อม เขียนตามคำบอก ป4-6ครูผู้ฝึกซ้อม เขียนตามคำบอก ม1-3ครูผู้ฝึกซ้อม คัดลายมือ ป.1 – ป.3ครูผู้ฝึกซ้อม คัดลายมือ ป.4 – ป.6ครูผู้ฝึกซ้อม คัดลายมือ ม.1 – ม.3ครูผู้ฝึกซ้อม อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PIZA ป.1 – ป.3ครูผู้ฝึกซ้อม อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PIZA ป.4 – ป.6ครูผู้ฝึกซ้อม อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PIZA ม.1 – ม.3ครูผู้ฝึกซ้อม ผลประกวดเรียงความครูผู้สอน ผู้ชม :108

Jun
17

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียน

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน เขียนตามคำบอก ป1-3 เขียนตามคำบอก ป4-6 เขียนตามคำบอก ม1-3 เรียงความ ป.4-6 เรียงความ ม.1-3 กลอน4 กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 คัดลายมือ ป.1 – ป.3 คัดลายมือ ป.4 – ป.6 คัดลายมือ ม.1 – ม.3 อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PIZA ป.1 – ป.3 อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PIZA ป.๔-ป.๖ อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PIZA ม.1 – ม.3 ผู้ชม :69

Nov
21

คู่มือการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการนิเทศภายในเล่มนีจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้ใช้เป็นกรอบในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คู่มือการนิเทศภายใน ๑ (หน้า ๑ ถึง ๕๐) คู่มือการนิเทศภายใน ๒ (หน้า ๕๒ ถึง ๗๕) ผู้ชม :90

Oct
15

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำนิตยสารไซคิดส์ (SciKids) นิตยสารออนไลน์สำหรับเยาวชนวัยประถมศึกษา เป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถเข้าไปอ่านกันได้แลัวครับที่เว็บไซต์ http://scikids.ipst.ac.th ออกมาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 มีชื่อเล่มว่า นักสิ่งแวดล้อมน้อย มีเนื้อเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ – มาทำที่กรองน้ำอย่างง่ายกันเถอะ – เมฆอะไรเอ่ย – สัมภาษณ์นักวิจัยวัยซน ผู้ชม :253

Dec
11

วุฒิบัตรโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ผู้ชม :837

Jun
01

สพป.สตูล สอนครูจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

dsc02462

>>วันที่ 31 พฤษภาคม 2555   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควน  อ.เมือง  จ.สตูล  นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดการอบรมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ  ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน  แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสฯ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมจากองค์การแพธ  จำนวน 18  โรงเรียน  แบ่งเป็น   2 รุ่น  รุ่นที่ 1  วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555    รุ่นที่ 2  วันที่ 7-9 มิถุนายน 2555   ซึ่ง สพป.สตูล จัดขึ้น  เพื่อปรับทัศนคติการสอนเพศศึกษาแก่ครูผู้สอน   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้สามารถนำความรู้หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องเพศไปใช้ ผู้ชม :776