Category Archive: ศึกษานิเทศก์

Apr
24

รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน   รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ศึกษา       นางทิพย์ เทศอาเส็น  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3) เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading »

Jun
03

ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา

ขอให้ทางโรงเรียนตอบแบบสอบถามกลับด่วนที่สุด ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 กำลังโหลด… ผู้ชม :547

Jan
28

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้ศึกษาค้นคว้า นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปีที่ศึกษา 2555 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ก่อนและหลังการฝึกอบรม  เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของครู  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมนักเรียน  และเพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  โดยการสมัคร จำนวน  25  โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  25  คน  ครูผู้สอน จำนวน  25 คน   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  584 คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  584 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest – Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  แบบทดสอบ  …

Continue reading »