Category Archive: ผลงานทางวิชาการ

Apr
27

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ                                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559 ชื่อผู้รายงาน     นางสาอูน๊ะ  นนทรีย์    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา        2559 บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

Continue reading »

Apr
24

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง ผู้รายงาน   วัลญา  ปากบารา ปีที่ศึกษา     2559 บทคัดย่อ                การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านปากบาง  จำนวน 26 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค    แบบทดสอบหลังเรียนท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้             …

Continue reading »

Apr
24

รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน   รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ศึกษา       นางทิพย์ เทศอาเส็น  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3) เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading »

Apr
22

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน        รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสตูล   ผู้ศึกษา             นางสุวณี  ไชยศักดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา           พ.ศ. 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle) ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  3)  เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)      4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning …

Continue reading »

Apr
16

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

เรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ผู้วิจัย            นายประชา  มัจฉา ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาท่าแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่วิจัย         2559 บทคัดย่อ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่ม      สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด …

Continue reading »

Mar
13

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ผู้ศึกษา       นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่                  ปีที่ศึกษา    2559 บทคัดย่อ                 การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว จำนวน 14  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า      …

Continue reading »

Mar
11

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสตูล ผู้ศึกษา                  นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลสตูล  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2558  บทคัดย่อ                         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น …

Continue reading »

Jul
26

การพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ สพป.สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ  ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม  2559  ณ สตาลินรีสอร์ (ขอเปลี่ยนวันและสถานที่เนื่องจากห้องประชุม สพป.สตูล ไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรม หนังสือจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)  โดยวิทยากร ผอ.วีณา  สุทธิพันธ์  ข้าราชการบำนาญ ปิดการลงทะเบียน ผู้ชม :193

Jun
15

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ชื่อผู้รายงาน : นางปราณี ชำนิธุระการ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่วิจัย : 2557 ——————————————————————————————————————– รายงานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล และ3) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง …

Continue reading »

Sep
16

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ชื่อผู้ศึกษา นางอุไรวรรณ   เนาวเกตุ ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ  จำนวน  6  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  …

Continue reading »

Aug
20

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรม การฝึกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชื่อผู้ศึกษา นายธีรพงศ์  สุขสง  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย“มิตรภาพที่ 49” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2557 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ชม :50

Aug
05

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ผู้ศึกษา สุนิสา เอี่ยมสกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนอนุบาลสตูล จำนวนนักเรียน …

Continue reading »

Older posts «