Category Archive: งานวัดผล

Mar
26

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

develop

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สพป.สตูล โดยสรุป ผู้ชม :252

Mar
25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

11เขต

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  โดยสรุป และเรายังครองอันดับ 1 ใน 11 เขตพื้นที่ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผู้ชม :309

Feb
27

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

รูปภาพ1

คู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Power Point (NT59) สพป.สตูล ผู้ชม :273

Jan
07

การจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 9.00 – 15.30) แบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น | จังหวัดพิษณุโลก | จังหวัดชลบุรี | กรุงเทพมหานคร  รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ผู้ชม :175

Jan
07

การจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ  ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และตัวอย่างการเขียนตอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย  เกณฑ์การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย  คำแนะนำการเขียนตอบ  คลิปวีดีทัศน์การสอบอัตนัย           ผู้ชม :193