ผลการประเมินคุณภาพปี ๕๔

 

ผู้ชม :8481

ผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2554 รวม 6 วิชา เรียงจากมากไปหาน้อย

ผลรวมป.3ปี54เรียงลำดับแยกรายเครือข่าย ผู้ชม :5076

View page »

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กปกติ)

รายงานรวมโรงเรียน(ชาย) รายงานรวมโรงเรียน(หญิง) รายงานรวมโรงเรียน รายงานระดับเขตพื้นที่ตำรวจตระเวณชายแดน รายงานระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาสตูล รายงานระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาสตูลเพศชาย รายงานระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษาสตูลเพศหญิง รายงานระดับเขตพื้นที่รวมทุกสังกัด รายงานระดับโรงเรียน รายงานรายบุคคล ผู้ชม :5741

View page »

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กพิเศษ)

รายงานรวมโรงเรียน(การเขียน) รายงานรวมโรงเรียน(การเรียนรู้-การอ่าน) รายงานรวมโรงเรียน(การได้ยิน)รายงานรวมโรงเรียน(การคิดคำนวณ) รายงานรวมโรงเรียน(การพูด) รายงานรวมโรงเรียน(ซ้อน) รายงานรวมโรงเรียน(พฤติกรรม) รายงานรวมโรงเรียน(ร่างกาย) รายงานรวมโรงเรียน(สติปัญญา) รายงานรวมโรงเรียน(สายตาเลือนราง) รายงานรวมโรงเรียน(ออทิสติก) รายงานระดับเขตพื้นที่(การเรียนรู้-การเขียน) รายงานระดับเขตพื้นที่(การเรียนรู้-การอ่าน) รายงานระดับเขตพื้นที่(การได้ยิน) รายงานระดับเขตพื้นที่(การคิดคำนวณ) รายงานระดับเขตพื้นที่(การพูด) รายงานระดับเขตพื้นที่(พฤติกรรม) รายงานระดับเขตพื้นที่(พิการซ้ำซ้อน) รายงานระดับเขตพื้นที่(ร่างกาย) รายงานรวมโรงเรียน(สติปัญญา) รายงานระดับเขตพื้นที่(สายตาเลือนราง) รายงานระดับเขตพื้นที่(ออทิสติก) ผู้ชม :4667

View page »

รายงานผลการสอบภาคปรนัยของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (ปรนัย)

ผลปรนัยป.3ปี2554ระดับจังหวัด ผลปรนัยป.3ปี2554รายบุคคล ผลปรนัยป.3ปี2554สังกัดต.ช.ด. รายงานป.3ปี2554รวมโรงเรียน รายงานปรนัยป.3ปี2554รายโรงเรียน ผู้ชม :4189

View page »

รายงานผลการสอบภาคปรนัยของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ปรนัย)

ระดับจังหวัด รายโรงเรียน รายบุคคล รายงานรวมโรงเรียน ผู้ชม :3592

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>