ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2556

ผู้ชม :4401

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์ ป.2 เครือข่าย คณิตศาสตร์ ป.2 โรงเรียน ภาษาไทย ป.2 เครือข่าย ภาษาไทย ป.2 โรงเรียน หมายเหตุ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ทุกสาระ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล (เด็กปกติ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556     ผู้ชม :3008

View page »

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป.5 เครือข่าย คณิตศาสตร์ ป.5 โรงเรียน ภาษาต่างประเทศ ป.5 เครือข่าย ภาษาต่างประเทศ ป.5 โรงเรียน ภาษาไทย ป.5 เครือข่าย ภาษาไทย ป.5 โรงเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 เครือข่าย วิทยาศาสตร์ ป.5 โรงเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เครือข่าย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 โรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล (เด็กปกติ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาไทย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556     ผู้ชม :3074

View page »

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียน คณิตศาสตร์ ม.2 เครือข่าย ภาษาไทย ม.2 เครือข่าย ภาษาไทย ม.2 โรเรียน วิทยาศาสตร์ ม.2 เครือข่าย วิทยาศาสตร์ ม.2 โรงเรียน สังคม ม.2 เครือข่าย สังคม ม.2 โรงเรียน ภาษาต่างประเทศ ม.2 เครือข่าย ภาษาต่างประเทศ ม.2 โรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล (เด็กปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาไทย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556       ผู้ชม :1950

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>