อับดลรอหมาน ปะดูกา

Author's posts

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

ชื่อวิจัย       การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อ …

Continue reading

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน        รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจั …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

เรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading

การพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ สพป.สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดการฝึก …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดก …

Continue reading

สมัครประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการแข …

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาควา …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเร …

Continue reading

Continue reading