อับดลรอหมาน ปะดูกา

Author's posts

สมัครประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการแข …

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาควา …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์งานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

ชื่อเรื่อง                         การพัฒนาเอกสารประกอบ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสื่อประสม

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดย …

Continue reading

Continue reading

แบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ไฟล์ doc

ตัวอย่างรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)   ผู้ชม :1 …

Continue reading

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสา …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของน …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร …

Continue reading

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโอวาท 3 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

ชื่อเรื่อง        : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อ …

Continue reading