อับดลรอหมาน ปะดูกา

Author's posts

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุโบย

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การขยายพัน …

Continue reading

Continue reading

คู่มือการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการนิเทศภายในเล่มนีจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรง …

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชุด การเลี้ยงปลาน้ำจืด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบารา

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุโบย

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน การขยายพันธุ์พืช กล …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP

ชื่อวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอินเท …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ

เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แร …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยงและใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อสร้างครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 แ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านใสใหญ่ปีการศึกษา 2554-2555

ชื่อผลงาน  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื …

Continue reading

Continue reading

รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ชื่อเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านกา …

Continue reading

Continue reading