นภดล ยิ่งยงสกุล

Author's posts

อบรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมการจัดก …

Continue reading

Continue reading

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครง …

Continue reading

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017&#82 …

Continue reading

Continue reading

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งการจ …

Continue reading

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำผู้บริหาร …

Continue reading

Continue reading

ข้อเสนอแนะเครื่องมือนิเทศนโยบาย 11 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ร่วมทำประชาพิจารณ์เครื่อง …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการนิเทศภายใน

นายสะอ้าน  ไพจิตจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปร …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

  นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017”

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “SPESAO  Geniu …

Continue reading

Continue reading

ค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน เบอร์เสื้อ นักเรียนเข้าค่าย “ …

Continue reading

ประชุมสัมมนาแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

นายสะอ้าน. ไพจิตจินดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล …

Continue reading

Continue reading