อารียา งะสมัน

Author's posts

การประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลป …

Continue reading

Continue reading

นิเทศออนไลน์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายประหยัด …

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 โรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

23 กรกฎาคม 2564 (09.00น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ

9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขต …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

6 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.สตูล เ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพ …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง สระ …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขี …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอเผยแพร่ผลงาน …

Continue reading

การตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

Continue reading