ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

ประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล …

Continue reading

งาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

Continue reading

อบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.6 สพป.สตูล

นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผล การประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายวินัย ชัยชนะ รอง …

Continue reading

Continue reading

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.สตูล รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

การฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

การประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล  มอ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  เป …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตฯ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย …

Continue reading

Continue reading