สำเริง อุ๋ยจ๋าย

Author's posts

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พิเศษเรียนร่วม

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการพิเศษเรียนร่วม ในระดับ สพป.สตูล …

Continue reading

ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการคั …

Continue reading

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปฐมวัย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรม ระดับปฐมวัย  ในวันที่ ๒๕ กรก …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระศิลปะ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุีมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในว …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ใ …

Continue reading

ผลการประกวดแข่งขันทักษวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษ …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใ …

Continue reading