วิจิตต์ ช่วยพิชัย

364/4 ม. 1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

Author's posts

Football Party Ideas -Sure To Make A Touchdown With Your Guests

What problems did the Sunday Ticket package solve? The …

Continue reading

วุฒิบัตรการอบรมแท็บเล็ต ป.๒

วุฒิบัตรการอบรมแท็บเล็ต ป.๒ ผู้ชม :1701

การเปลี่ยนแปลงการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) ชั้น ป.๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ตามที่สำนักงานเขตพื้นท …

Continue reading

ด่วนที่สุด ! การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้สู่..แท็บเล็ต

สพป.สตูล ขอเปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการสร้างสื่อการเรียนรู …

Continue reading

แผนการสอน Tablet ภาคเรียนที่ ๒ ( สัปดาห์ที่ ๒๑ – ๔๐ )

1คำนำ 1ภาคผนวก 2สารบัญ 3คำชี้แจง 3ตารางการวิเคราะห์ความ …

Continue reading

Continue reading

คู่มือการอบรมบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet )สำหรับครู ICT และครูผู้สอนชั้น ป.๑

คำนำ สารบาญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพอวเตอร์พกพา ตอ …

Continue reading

คู่มือการอบรมบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet )สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

คำนำ สารบัญ ภาพอนาคตการศึกษาไทย สื่อการเรียนรู้คอมพิวเต …

Continue reading

การอบรมครูทางไกลระบบONLINE กับ สสวท.

รายละเอียดการอบรมทางไกล สสวท. ผู้ชม :2114

รายละเอียดการอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet )

รายละเอียดการอบรม ผู้ชม :1954

เกม ๒๔

game24 ผู้ชม :3540

แผนการสอนและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียน   ท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ขณะนี้ ทางมูลนิธิก …

Continue reading

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วยทางมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ได้ขอความอน …

Continue reading