Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ประ …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณ …

Continue reading

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E วุฒิบั …

Continue reading

Continue reading

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๒

            สพป.สตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื …

Continue reading

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :147

การประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล ม …

Continue reading

โครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562  สพป.สตูล นำโดยนายอุทัย กา …

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแก …

Continue reading

Continue reading

ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 1-5 พ.ค 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด …

Continue reading

Continue reading

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เล็งเห็นความสำคัญในการเสริ …

Continue reading