Category Archive: กิจกรรมนิเทศ

มิ.ย. 04

การแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดก …

Continue reading »

พ.ค. 21

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมเ …

Continue reading »

ก.พ. 27

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกร …

Continue reading »

ก.ย. 28

ประกาศผลการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เรื่อง ผ …

Continue reading »

ก.ย. 01

การนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

คู่มือการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

Continue reading »

ส.ค. 25

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณ …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 18

อบรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมการจัดก …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 05

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครง …

Continue reading »

ก.ค. 17

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017&#82 …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 14

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งการจ …

Continue reading »

ก.ค. 05

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำผู้บริหาร …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 03

ข้อเสนอแนะเครื่องมือนิเทศนโยบาย 11 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ร่วมทำประชาพิจารณ์เครื่อง …

Continue reading »

Continue reading »

Older posts «