Category: กิจกรรมนิเทศ

กลุ่มนิเทศฯ รวมใจจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น

            วันที่ 5 – 7  สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 – 27 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

ประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่  22-24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.ส …

Continue reading

Continue reading

ประชุม Friday Coffee ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและ …

Continue reading

Continue reading

ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมภาพกิจกรรม >> ผู้ชม :366

Continue reading

นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สตูล  นำโดย นายกอเฉ็ม หมีนเ …

Continue reading

Continue reading

Friday Coffee ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ประชุม คกก.กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เ …

Continue reading

Continue reading

ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เ …

Continue reading

Continue reading