Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 14 กันยายน 2564   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเ …

Continue reading

Continue reading

นศ.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ารับการฝึกปฎิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 9 กันยายน 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป …

Continue reading

Continue reading

การดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลกา …

Continue reading

Continue reading

นิเทศออนไลน์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายประหยัด …

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 โรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

23 กรกฎาคม 2564 (09.00น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ

9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขต …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (เวลา14:00 น.) ห้องประชุม สพป.สตู …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

6 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.สตูล เ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพ …

Continue reading

Continue reading

การตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ …

Continue reading

Continue reading