Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางานกับนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นิสิตปริญญาโท สาขา …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 1 /2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล …

Continue reading

Happy New Year 2020

ผู้ชม :62

กลุ่มนิเทศฯ มอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

ร่วมมอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ …

Continue reading

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงาน สพป.สตูล  โดยกลุ่มนิเท …

Continue reading

ประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning

สำนักงาน สพป.สตูล โดยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จ.สตูล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

นับถอยหลังสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2562 นับถอยหลังสอบ RT ปีการ …

Continue reading