Category: กิจกรรมนิเทศ

กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล …

Continue reading

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

งาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล มอบ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

อบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.6 สพป.สตูล

นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผล การประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายวินัย ชัยชนะ รอง …

Continue reading

Continue reading

คณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล พร้ …

Continue reading

Continue reading

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบ …

Continue reading

Continue reading

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลมะนังและโรงเรียนบ้านป่าพน

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading