Category Archive: กิจกรรมนิเทศ

ก.ค. 17

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017&#82 …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 14

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งการจ …

Continue reading »

ก.ค. 05

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำผู้บริหาร …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 03

ข้อเสนอแนะเครื่องมือนิเทศนโยบาย 11 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ร่วมทำประชาพิจารณ์เครื่อง …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 29

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการนิเทศภายใน

นายสะอ้าน  ไพจิตจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและปร …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 29

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

  นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 23

กิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017”

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “SPESAO  Geniu …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 21

ค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน เบอร์เสื้อ นักเรียนเข้าค่าย “ …

Continue reading »

มิ.ย. 16

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินกา …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 05

การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันค …

Continue reading »

พ.ค. 30

การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข …

Continue reading »

พ.ค. 09

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิ …

Continue reading »

Older posts «