Category: กิจกรรมนิเทศ

การนำเสนอการใช้งาน Digital Platform for Education

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมสร้างการรับรู้  “เวทีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”   

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยก …

Continue reading

Continue reading

Friday Coffee วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยก …

Continue reading

Continue reading

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สพป.สตูล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล ม …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ร่วมใจจัดงานต้อนรับ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้ …

Continue reading

Continue reading

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

ระหว่างวันที่  ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเขตพื้นที่ …

Continue reading

พิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักง …

Continue reading

Continue reading

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัดสตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading

ประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล …

Continue reading

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

Continue reading