Category: กิจกรรมนิเทศ

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 26 เมษายน  2562  เวลา 13.00 น.  กลุ่มนิเทศ  ติดต …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

       นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ …

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562

                                   ในวันที่​ 4 มีนาคม​ …

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ 8/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการ …

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

เกียรติบัตรผู้นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดกิจกร …

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย”กิจกรรมจัดทำสื่อการอ่าน-การเขียน”

(17 กย.61)นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ผอ.สพป.สตูล  มอบหมาย กล …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันที่  13  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด  นายนิต …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  12  กันยายน  2561  ณ  สพป.สตูล นายนิตย์  พรหมปร …

Continue reading

Continue reading

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

ระหว่างวันที่  10 -11 กันยายน  2561 ณ สพป. สตูล  นายนิต …

Continue reading

Continue reading