Category: กิจกรรมนิเทศ

กิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017”

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “SPESAO  Geniu …

Continue reading

Continue reading

ค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน เบอร์เสื้อ นักเรียนเข้าค่าย “ …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินกา …

Continue reading

Continue reading

การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันค …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข …

Continue reading

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิ …

Continue reading

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรีย …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับกรรมการจัดการแข่งขัน

กรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการอำนวยการและตัดสินการแข่ขันว …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับครูผู้ฝึกซ้อม

เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกซ้อมและครูเข้าร่วมแข่งขัน กลอ …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียน

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน เขียนตามคำบอก ป1-3 เขียนตามคำ …

Continue reading

คู่มือการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการนิเทศภายในเล่มนีจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรง …

Continue reading

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร …

Continue reading