Category: กิจกรรมนิเทศ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

ระหว่างวันที่  ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเขตพื้นที่ …

Continue reading

พิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักง …

Continue reading

Continue reading

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัดสตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading

ประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล …

Continue reading

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

งาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล มอบ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

อบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.6 สพป.สตูล

นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ …

Continue reading

Continue reading