Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

เกียรติบัตรผู้นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดกิจกร …

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย”กิจกรรมจัดทำสื่อการอ่าน-การเขียน”

(17 กย.61)นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ผอ.สพป.สตูล  มอบหมาย กล …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันที่  13  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด  นายนิต …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  12  กันยายน  2561  ณ  สพป.สตูล นายนิตย์  พรหมปร …

Continue reading

Continue reading

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

ระหว่างวันที่  10 -11 กันยายน  2561 ณ สพป. สตูล  นายนิต …

Continue reading

Continue reading

อบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 นายนิตย์ พรหมประ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วันที่ 7  กันยายน  2561  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผู้อำ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ระยะที่ 1

วันที่ 3 กันยายน  2561  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป. …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของ สพป.สตูล

วันที่  17  สิงหาคม  2561 เวลา  09.30  น.  นายนิตย์  พร …

Continue reading

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

วันที่  14  สิงหาคม 2561  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำน …

Continue reading

Continue reading