Category: กิจกรรมนิเทศ

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

6 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.สตูล เ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพ …

Continue reading

Continue reading

การตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ …

Continue reading

Continue reading

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ …

Continue reading

โครงการสอนออนไลน์-Project 14

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ แน …

Continue reading

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ทรูปลูกปัญญาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย …

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

Continue reading

เยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 24  มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  นา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสาม …

Continue reading

Continue reading