Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล มอบ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

อบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.6 สพป.สตูล

นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผล การประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายวินัย ชัยชนะ รอง …

Continue reading

Continue reading

คณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล พร้ …

Continue reading

Continue reading

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบ …

Continue reading

Continue reading

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลมะนังและโรงเรียนบ้านป่าพน

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.สตูล รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางสา …

Continue reading

Continue reading

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รุ่นที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ให้เก …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล ใ …

Continue reading

Continue reading

การฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading