Category: กิจกรรมนิเทศ

ทุกความร่วมมือกับอีกหนึ่งความสำเร็จ..การจัดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.สตูล

เริ่มภารกิจวันแรก ผ่านฉลุย กับการจัดการสอบ O-NET ศูนย์ส …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2563   คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหม …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  วันที่ 28มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกอเฉ็ม หมี …

Continue reading

Continue reading

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ. …

Continue reading

Continue reading

ประชุมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางานกับนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นิสิตปริญญาโท สาขา …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 1 /2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล …

Continue reading

Continue reading

Happy New Year 2020

ผู้ชม :108

กลุ่มนิเทศฯ มอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

Continue reading

ร่วมมอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading

Continue reading