Category: กิจกรรมนิเทศ

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :194

การประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล ม …

Continue reading

โครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562  สพป.สตูล นำโดยนายอุทัย กา …

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแก …

Continue reading

Continue reading

ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 1-5 พ.ค 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด …

Continue reading

Continue reading

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เล็งเห็นความสำคัญในการเสริ …

Continue reading

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 26 เมษายน  2562  เวลา 13.00 น.  กลุ่มนิเทศ  ติดต …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

       นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ …

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562

                                   ในวันที่​ 4 มีนาคม​ …

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ 8/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการ …

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา …

Continue reading