Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามแล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรห …

Continue reading

Continue reading

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ …

Continue reading

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดก …

Continue reading

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมเ …

Continue reading

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกร …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เรื่อง ผ …

Continue reading

การนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

คู่มือการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

Continue reading

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณ …

Continue reading

Continue reading

อบรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมการจัดก …

Continue reading

Continue reading

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครง …

Continue reading