Category: กิจกรรมนิเทศ

ต้อนรับ ศน.ใหม่ สู่กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและปร …

Continue reading

ชุมใหญ่ สอบ NT ณ ห้อง ประชุม สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน …

Continue reading

Continue reading

การเบิกจ่ายเงินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1(RT) ปี 2562

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล …

Continue reading

Continue reading

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  …

Continue reading

Continue reading

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ …

Continue reading

Continue reading

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สู่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading