Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุ …

Continue reading

Continue reading

ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

5 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นา …

Continue reading

Continue reading

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  พร้อม …

Continue reading

Continue reading

อบรมหลักสูตรการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (สสวท.) ระดับปฐมวัย

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ได้มอบหมายให้หัวหน้าสนามสอบ …

Continue reading

Continue reading

ต้อนรับ ศน.ใหม่ สู่กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและปร …

Continue reading

ชุมใหญ่ สอบ NT ณ ห้อง ประชุม สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน …

Continue reading

Continue reading

การเบิกจ่ายเงินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1(RT) ปี 2562

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล …

Continue reading

Continue reading

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading