Category: ข่าว

คัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสร …

Continue reading

“ครูสอนอย่างมีความสุข เด็กสนุก เกิดการเรียนรู้”

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ …

Continue reading

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เปิดดูเอกสาร คลิ๊กที่นี่  ผู้ชม :206

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

แบบตอบรับรับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสถาบันส่ …

Continue reading

แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครง …

Continue reading

รายงานประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 2560)

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จ …

Continue reading

แจ้งวันเวลาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

—ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเ …

Continue reading

จ.สตูล ติดตั้งระบบถ่ายทอดการสอนผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนครู

ผู้ชม :837

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร …

Continue reading

แบบสำรวจครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สตูล ปีการศึกษา 2557

กำลังโหลด… ผู้ชม :1029

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556″

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในป …

Continue reading

Continue reading