Category: งานมหกรรมวิชาการ ปี ๕๔

รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61

รายงานผลการแข่งขัน (สพป./ศส.) รายงานผลการแข่งขัน (สพม.) …

Continue reading

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔

ภาพวีดีโอความหมายตราสัญลักษณ์ “งานศิลปหัตถกรรมนัก …

Continue reading

Continue reading

ภาพบรรยากาศการเสวนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

สพป.สตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที …

Continue reading

Continue reading

แจ้งผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการหลักสูตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จัดงาน …

Continue reading

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 จังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชากา …

Continue reading

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีค …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พิเศษเรียนร่วม

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการพิเศษเรียนร่วม ในระดับ สพป.สตูล …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปฐมวัย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรม ระดับปฐมวัย  ในวันที่ ๒๕ กรก …

Continue reading

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ …

Continue reading