Category Archive: งานวัดผล

มี.ค. 26

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สพ …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น …

Continue reading »

Continue reading »

ก.พ. 27

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

คู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (N …

Continue reading »

ม.ค. 07

การจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ …

Continue reading »

ม.ค. 07

การจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการ …

Continue reading »

Continue reading »