Category: นวัตกรรมการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ดำเนินโครงกา …

Continue reading

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อวิจัย   รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่ …

Continue reading

Continue reading

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การ …

Continue reading

ฉันจะเล่าให้คุณฟัง : “นิทานสนุกๆ”

ฉันจะเล่าให้คุณฟัง : “นิทานสนุกๆ” (Lively Interactive C …

Continue reading

Continue reading

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

เอกสารประกอบการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่า …

Continue reading

บทร้อยกรองในแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

บทร้อยกรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การอ่านทำนองเสนาะทำให้เข้ …

Continue reading