Category Archive: ผลงานทางวิชาการ

ส.ค. 25

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู

ชื่อผลงาน            :   รายงานการประเมินโครงการป้องกัน …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 17

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน     รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดกา …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 27

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 30

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 02

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

ชื่อวิจัย       การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน …

Continue reading »

Continue reading »

เม.ย. 27

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อ …

Continue reading »

Continue reading »

เม.ย. 24

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อ …

Continue reading »

เม.ย. 24

รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน   รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียน …

Continue reading »

Continue reading »

เม.ย. 22

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน        รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจั …

Continue reading »

Continue reading »

เม.ย. 16

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

เรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 13

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading »

มี.ค. 11

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดก …

Continue reading »

Older posts «