Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการ …

Continue reading

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อผลงาน       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อ …

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

เรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ …

Continue reading

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม PhotoScape กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สร้างสรรค์งานประดิษ …

Continue reading

Continue reading

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ผสมน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รา …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานใบมะพร้าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานใบมะพร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแปรรูปอาหารในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การแปรรูปอาห …

Continue reading

Continue reading