Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

รายงานผลการสอบประเมินการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้แจ้ง …

Continue reading

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

การพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ สพป.สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดการฝึก …

Continue reading

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าหิน จังหวัดสตูล

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเ …

Continue reading

Continue reading