Category: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒน …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาควา …

Continue reading

Continue reading

รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ บนพื้นฐานวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเร …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ

เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แร …

Continue reading

Continue reading