Category: หลักสูตร

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เอกสารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทา …

Continue reading

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

พิธีแถลงข่าวขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา …

Continue reading

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ

เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แร …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการพี่เลี้ยงและใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อสร้างครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 แ …

Continue reading

Continue reading

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ตามที่กลุ่มนิเทศได้จัดการฝึกอบรม แนวทางการจัดกิจกรรมเพื …

Continue reading

การฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน …

Continue reading

Continue reading

ประมวลรูปกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รุ่นที่ 1

ประมวลรูปถ่ายการฝึกอบรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยช …

Continue reading

Continue reading

สพฐ. แก้ไขหลักสูตรแกนกลางฯ 2551

สพฐ.ได้มีคำสั่งที่ 110/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม2555 เรื่ …

Continue reading

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546

สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เ …

Continue reading

Continue reading

การใช้หลักสูตรและสื่อ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระการออกแบบ

– การใช้หลักสูตรและสื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ …

Continue reading

Continue reading

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ ส่วนหน้า รายละเอียดกรอบหลักสูต …

Continue reading

Continue reading