Category: เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดก …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได …

Continue reading

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย …

Continue reading

Continue reading

วุฒิบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที …

Continue reading