Category: แบบสอบถาม

สมัครประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการแข …

Continue reading

สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมบ …

Continue reading

ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา

ขอให้ทางโรงเรียนตอบแบบสอบถามกลับด่วนที่สุด ภายในวันที่ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมทุกท่านตามรายชื่อด้านล่างย …

Continue reading

Continue reading

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสตูล จะจัดป …

Continue reading