Return to Downloads

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๑

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  เล่มที่           

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เล่มที่        

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

 ภาคเรียนที่ ๒

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  เล่มที่        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เล่มที่        

         ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)         

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

ลิงค์ สื่อของ สสวท.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้ชม :93935