กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3  สพป.สตูล  โดยมีประเด็นดังนี้

  1. รายงานการออกนิเทศโรงเรียน
  2. ติดตาม/สรุปงานที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงาน
  3. วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อของแต่ละกลุ่มงาน
  4. รายงานผลการไปราชการ
  5. เรื่องอื่นๆ

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   

ผู้ชม :53

ชุมใหญ่ สอบ NT ณ ห้อง ประชุม สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงการประชุมการประเมินคุณภาพฯ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สพป.สตูลชั้น 3 เพื่อชี้แจงในการดำเนินการสอบครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยปีนี้ได้จัดศูนย์สอบ ณ สพป.สตูล มีสนามสอบ 40 สนามสอบ จัดขึ้นทั้ง 36 ตำบลและสนามสอบพื้นที่เกาะ โดยดำเนินการสอบ นักเรียนชั้น ป.3 เป็นการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า เวลา 09.00-10.30 น.และความสามารถด้านภาษาไทย เวลา 11.00 -12.00 น ทั้งนี้ นายอุทัย ย้ำถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อหนุนการเลื่อนเงินเดือนแก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนตามจุดเน้น ที่ให้ไว้อย่างชัดเจน ที่ส่งผลประโยชน์จากการบริหารการจัดการศึกษาจากผู้เรียนเป็นสำคัญ

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************* Continue reading

ผู้ชม :51

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3  สพป.สตูล  เพื่อสรุปการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  สำหรับสัปดาห์นี้ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญหลายประเด็น  อาทิเช่น ปรับปรุงร่างภารกิจงานของกลุ่มนิเทศฯ , การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 70 , การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาฯ เป็นต้น

 

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************* Continue reading

ผู้ชม :62

การเบิกจ่ายเงินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1(RT) ปี 2562

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล มีกำหนดการเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 ณ กลุ่มนิเทศฯชั้น 3 สพป.สตูล

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :69

ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในหลายๆ ประเด็น ได้แก่ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 , การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สพป.สตูล, การกำหนดปฎิทินการทำงานของกลุ่มนิเทศฯ เป็นต้น 

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :53

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายอำเภอควนกาหลง รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล…ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

  Continue reading

ผู้ชม :252

ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ที่เข้ารับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมดจำนวน 135 โรงเรียน

   Continue reading

ผู้ชม :242

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ,  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ   รอง ผอ.สพป.สตูล , นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อม ศน. เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแด่คณะครูและนักเรียน ณ สนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

******************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

***************************************************** Continue reading

ผู้ชม :68

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล  เพื่อสรุปการดำเนินงานประจำสัปดาห์ และวางแผนการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ  สำหรับสัปดาห์นี้ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญหลายประเด็น  เริ่มด้วยการชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ แด่ ศน.คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ , การดำเนินการจัดสอบ O-NET พร้อมประเด็นปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข ,  ซักซ้อมการชี้แจงการสอบ RT , การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาฯ เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************** Continue reading

ผู้ชม :77

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สู่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่  นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศ จาก สพป.สงขลา เขต 1  สู่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

***********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

***********************************************

Continue reading

ผู้ชม :247

ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ดำเนินการประชุมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ครูดาล่องแก่ง&รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีประเด็นการนิเทศดังนี้คือ 1 .การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา 2.การนิเทศภายในโรงเรียน 3.การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(เน้นเพื่อการสื่อสาร) 4.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 5. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 7. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 8. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 9. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 10. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

Continue reading

ผู้ชม :263

เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยูงทอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีม ศน. สพป.สตูล  เดินทางไปให้กำลังใจแด่ทีมครูเครือข่ายอำเภอควนกาหลง ขณะจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมสำหรับรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยูงทอง

 

 

 

Continue reading

ผู้ชม :209