รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :158

แบบสำรวจความพร้อมนักเรียนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผู้ชม :94

Friday Coffee ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน  และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :326

การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อประชุมหารือและแจ้งการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น  แผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 , ผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา ช่วง COVID-19 , ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 , แจ้งปฏิทินปฏบัติงานแนวทางการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , บทบาท ก.ต.ป.น. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :252

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19 )

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ ได้รับทราบนโยบาย  บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :105

Friday Coffee ครั้งที่ 7/2563 ..ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ และรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงทดลองเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19  ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

Continue reading

ผู้ชม :142

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สพป.สตูล คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562  นำโดย นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 3 คน ดังนี้ (1) เด็กชายเฟาซี  ดีประเสริฐ  (2) เด็กชายมูฮัมมัดริฟกีย์  หมาดสกุล  (3)  เด็กชายมูฮำหมัดอาดิ๊ล  ลาโหยด  โดยรูปแบบการประเมินคือ ให้ผู้เรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ในรอบปี และประเมินการเรียนรู้เป็นฐาน ตามกลุ่มประสบการณ์ โดยจะประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

        Continue reading

ผู้ชม :442

วางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ PICED MODEL  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

                                                                    # นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

                                                     *********************************************

ผู้ชม :120

การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.สตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ยอมสละเวลาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประเมินโครงงาน อ่านไม่เสร็จก็เอาไปอ่านต่อที่บ้าน  นำความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและเสนอแนะให้กับครูปฐมวัย#เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของครูปฐมวัยที่ต้องเจอกับอุปสรรคของการทำโครงงานในยุคโควิด…แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อส่งมาให้อ่านกันหลายรอบ. แก้ไขกันไปจนได้โครงงานที่สมบูรณ์#ขอชื่นชมในความตั้งใจและเป็นกำลังใจ#เว้นระยะห่าง. สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์#

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

    Continue reading

ผู้ชม :167

ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :320

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการเรียน ปพ.1 และ ปพ.3 อย่างถูกต้อง และสามารถใช้โปรแกรม School Mis ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูทะเบียนวัดผลจากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล โดยกำหนดเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนในเครือข่ายเมืองสตูล เครือข่ายพญาบังสา เครือข่ายทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เครือข่ายชัยพัฒน์  เครือข่ายดอกกาหลง จำนวน 50 โรงเรียน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนในเครือข่ายสันหลังมังกร เครือข่ายควนโดน เครือข่ายบาราเกต เครือข่ายไผ่สีทอง เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน จำนวน 55 โรงเรียน

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2563  โรงเรียนในเครือข่ายมะนัง เครือข่ายภูผาวารี เครือข่ายปากน้ำแหลมสน เครือข่ายเสมากำแพง เครือข่ายละงู จำนวน 54 โรงเรียน

โดยวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงจากโรงเรียน ประกอบด้วย ศน.จิราพร อัครสมพงศ์ ครูอังคนา สาดีน  จากโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ครูสุภาพร เผนานนท์ จากโรงเรียนบ้านคีรีวง และนายอิสมาแอล  เหร็มเหมาะ ครูธุรการจากโรงเรียนบ้านโกตา

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

    Continue reading

ผู้ชม :443

ประชุมการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน. สพป.สตูล ประชุมวางแผนการปฎิบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ ต่อไป อาทิเช่น การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ซึ่ง สพป.สตูลเป็นเจ้าภาพ,  การจัดทำแผนนิเทศฯ , การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

Continue reading

ผู้ชม :326