ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่มทุกลุ่มของ สพป.สตูล ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสตูล และผู้รับผิดชอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

        Continue reading

ผู้ชม :474

ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ Admin เครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

Continue reading

ผู้ชม :113

งาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดงาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563″  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศน.รำเพย สุทธินนท์ และ ศน.จิราพร อัครสมพงศ์  ศึกษานิเทศ สพป.สตูล โดยมีศึกษานิเทศผู้เกษียณอายุแล้วมาร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ทั้งนี้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นำทีมศึกษานิเทศก์ พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงคุณความดีและแสดงความยินดีแด่ศึกษานิเทศก์ทั้ง 2 ท่าน อย่างเต็มที่

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

ประมวลภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :134

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  เป็นวันแรก โดยมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม และมีทีมพัฒนาเว็บไซต์ ประชุม วางแผน ในการจัดทำเว็บไซต์ มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันเร็วๆ นี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :133

ประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามและประมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแนวทาง และวางรูปแบบ รวมถึงลำดับขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานในภาพรวม การกำหนดปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี

  Continue reading

ผู้ชม :107

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน โดยกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๑

วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

                                                                              รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๒  (๕  ตุลาคม ๒๕๖๓)

                                                                               วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๒

                                                                                วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๒

                                                                                รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๓ ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

                                                                                 วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓

                                                                                  วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ครั้งที่ ๓

                                                                                  วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ (๒)

                                                                                  วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ครั้งที่ ๓ (๒)


คุณครูท่านใดที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้แล้วแต่ยังไม่มีวุฒิบัตรให้แจ้งได้ที่โทร ๐๘๖ ๙๕๖๙๙๗๔

ปิดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับ

ผู้ชม :215

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 และมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดที่ควรพิจารณา ของตัวชี้วัด ตามเครื่องมือ 2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ และ 3.สรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของเขตและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต คณะทำงาน วิยากร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ นริศภูวิวรีสอร์ท อ.ควนโดน จ.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี

    

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Continue reading

ผู้ชม :363

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย แบบเรียนของคนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น  คลิ๊กรับเกียรติบัตรรุ่นที่ ๑ ระดับปฐมวัยระหว่างวันที่ ๘ – ๙  กันยายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วุฒิบัตรผู้อบรม-ปฐมวัย-สพป.สตูล

วุฒิบัตรผู้อบรม-ประถมศึกษา-สพป.สตูล

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย

เกียรติบัตร-วิทยากร-ประถม

ผู้ชม :95

อบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.6 สพป.สตูล

นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 23 กันยายน 2563   ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล   ทั้งนี้ สพป.สตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน ซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในวรรณคดีไทย และเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน   การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน คือ นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1  และ นายสุวิทย์ นวลสังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านช่องไทร

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :309

ประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผล การประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องกันเกรา สพป.สตูล  การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญได้แก่ การนำเสนอผลการตรวจ ITA ของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่ , ออกแบบการถอดบทเรียน , วางรูปแบบการถอดบทเรียน , และกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :255

คณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่เกาะ จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ดูเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น ของโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย และดูการบริหารจัดการแบบ K.SARAI MODEL ของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โดยทั้ง 2 โรงเรียนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :283

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล ในด้านนโยบายการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 5 โรงเรียน โดยนโยบายหลักในภาพรวมคือ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ และเมื่อจบชั้น ป.6 ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น มีทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารได้ และได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีการบริหารงานแบบ SBMLD (School Base Management-Local Development) เน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

    Continue reading

ผู้ชม :247