นับถอยหลังสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2562

นับถอยหลังสอบ RT ปีการศึกษา 2562

ผู้ชม :219

จัดทำ MOU มอบวัสดุฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

22 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กับ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เรื่อง ความร่วมมือในการเก็บรักษาและการใช้วัสดุฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

***************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

                     Continue reading

ผู้ชม :192

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2562  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ,   ประเด็นนิเทศโรงเรียนในพื้นที่เกาะ,  การเตรียมการประชุมทำMOU มอบวัสดุการฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม,  การทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มฯ,  การจัดทำงานสารบรรณของกลุ่ม เป็นต้น  ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :159

นิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

19 พ.ย. 62 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ลงนิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา และบ้านตันหยงกลิง เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ PICED ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเด็นการนิเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 4.0

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :162

นิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

18 พ.ย. 62 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ลงนิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ PICED ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเด็นการนิเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 4.0

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :109

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ   การขับเคลื่อนจุดเน้น  การเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่69   การอบรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน  การจัดสอบ NT และ O-NET  การจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2563    เป็นต้น  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :301

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  ประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ  ณ สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน

  

ผู้ชม :118

สังเกตการณ์ประเมินภายนอกรอบสี่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอำเภอควนโดน และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าสังเกตการณ์ประเมินภายนอกของโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการซักซ้อมโรงเรียนในสังกัดเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป

    Continue reading

ผู้ชม :172

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สนง.สพป.สตูล   การนิเทศ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  การวางแผนการนิเทศโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ  การสนับสนุนวัสดุการฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้เครือข่ายและโรงเรียนที่เป็นตัวแทน  การออกแบบการติดตามจุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”  การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  การจัดทำสารบรรณกลางของกลุ่ม  การเขียนหนังสือราชการของกลุ่ม และการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบ4   เป็นต้น  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

  Continue reading

ผู้ชม :339

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ของกลุ่มนิเทศฯ ได้แก่ การปรับคู่มือการนิเทศ โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ด้วยกระบวนการ PICED การวางแผนเตรียมการ LIVE สด โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ การวางแผนจัดส่งสื่อสนับสนุนการฝึกซ้อม/วางแผนติดตามซักซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้น ของผู้อำนวยการ สพป.สตูล 

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :122

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

         

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ประกอบด้วย นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล/ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายสถานศึกษา  เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการออกนิเทศติดตามระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีประเด็นการนิเทศดังนี้

1.การเตรียมความพร้อม/การวางแผนการประเมินผลการเรียนระดับโรงเรียน

2.การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

3.สภาพการวัดและประเมินผล ระหว่างปี ปีการศึกษา 2562

4.ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

5.การประกันคุณภาพการศึกษา

6.แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายใน

7.จุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0

8.จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ของโรงเรียน

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :238

พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย  ชัยชนะ  รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และการเสียสละ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   Continue reading

ผู้ชม :437