คัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image result for หนังสือพระเทพ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๓๕  โรงเรียน ๆ ละ  ๒,๒๘๕  บาท ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกหนังสือไม่เกินงบประมาณที่กำหนดให้  ได้ที่ www.nitessatun.net  หรือที่ลิงค์  http://gg.gg/e4thp   ภายในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ปิดระบบ  สพป.สตูลจะคัดเลือกหนังสือให้   สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าระบบการคัดเลือกหนังสือครับ

ผู้ชม :164

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๒

          

 สพป.สตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละเครือข่ายลงทะเบียนเข้ารับการแข่งขันได้จนถึงวันที่ ๑๑ มิุนายน  ๒๕๖๒ ปิดระบบการลงทะเบียน

 

ผู้ชม :167

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :122

การประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการออกนิเทศความพร้อมเปิดภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ให้แก่บุคลากรในสังกัด ตามคำสั่งทราบ โดยจะมีการออกนิเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2562 ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

 1. ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
 2. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
 3. ความพร้อมด้านวิชาการ
 4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 5. จุดเน้น องค์กร “สู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”
 6. ความต้องการให้ สพป.สตูล สนับสนุน

ผู้ชม :237

โครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562  สพป.สตูล นำโดยนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดโครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ  ครูดาล่องแก่ง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล   เพื่อร่วมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาดังนี้

 1. รายงานภารกิจทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา
 2. นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
 3. การจัดแผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2562
 4. นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา
 5. นิเทศโรงเรียนพื้นที่เกาะ
 6. นิเทศโรงเรียนโดยศูนย์เครือข่าย
 7. นิเทศโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำ
 8. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 9. การบริหารโครงการกลุ่มนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ คือ

 1. การพัฒนาระบบประกันภายใน
 2. การยกระดับคุณภาพ
 3. การอ่านออก เขียนได้
 4. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 5. แนวคิด/จุดเน้น ผอ.สพป.สตูล
ผู้ชม :506

“ครูสอนอย่างมีความสุข เด็กสนุก เกิดการเรียนรู้”

         

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดอบรมพัฒนาการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC และ Lesson Study ในสถานศึกษา ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือกลุ่มสาระอื่น ๆ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ โรงเรียนบ้านสาคร โรงเรียนบ้านสาครเหนือ โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำหรา โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด และโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ระยะเวลา 3 วันในการอบรม มุ่งเน้นให้ครูผู้เข้าอบรม ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียน เป็นผู้สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูปรับบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ได้สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning Community: PLC) และการศึกษาผ่านชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการร่วมมือกันภายในสถานศึกษา เน้นการพัฒนาการสอนของครู โดยเพื่อนครู และกำกับติดตามและนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก
การดำเนินโครงการฯ “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการนิเทศติดตามผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ทั้งโดยผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

 

ผู้ชม :123

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ  หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทาง การนำหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีแนวทางให้สถานศึกษานำไปพิจารณาในการดำเนินการดังนี้

 1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
 2. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา

Continue reading

ผู้ชม :209

ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 1-5 พ.ค 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   เพื่อขอรับตราพระราชทานโดยคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นตัวแทนครูปฐมวัยของแต่ละอำเภอ ที่ได้รับตราพระราชทานและมีความรู้ความสามารถ    มากประสบการณ์เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนโครงการและนำพาครูปฐมวัยให้ผ่านการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินจำนวนโรงเรียน 68 โรงเรียน และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานฯทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในครั้งนี้ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

Continue reading

ผู้ชม :191

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้ขับเคลื่อน  สู่โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  จึงมอบหมายให้    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมมอบหมายนายกอเฉ็ม  หมีนเหม    รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการ     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา    ทุกโรงเรียน  ในระหว่างวันที่ 29 –30 เมษายน 2562 โดยจัดเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่  1 จำนวน  80  โรงเรียน  และรุ่นที่ 2 จำนวน 79 โรงเรียน  หลักสูตรรุ่นละ 1 วัน  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :151

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วันที่ 26 เมษายน  2562  เวลา 13.00 น.  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาปัตตานี  เพื่อเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

 

ผู้ชม :170

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

       นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ สตูลริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท   (วังสายทอง) อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผู้ชม :184

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562

                                   ในวันที่​ 4 มีนาคม​ 2562​ กลุ่มนิเทศ​ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล​ จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม​ 2562​ เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆภายในกลุ่มนิเทศฯ​ ณ​ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์​ ชั้น​ 3​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :280