นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลมะนังและโรงเรียนบ้านป่าพน

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเช้า เข้าศึกษาดูงานด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลมะนัง โดยโรงเรียนนำเสนอด้วยวิธีการจำลองสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยให้แก่คณะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้าใจง่ายอีกด้วย และในภาคบ่ายไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยของ โรงเรียนบ้านป่าพน โดยมัคคุเทศก์น้อยได้นำเที่ยวลานหินป่าพน ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นหินปูนยุคออร์โดวิเชียน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง และคณะศึกษาดูงานขื่นชมการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนว่าสามารถจัดการศึกษาได้สนองพระราชบัญญัติการศึกษาชาติอย่างแท้จริง    Continue reading

ผู้ชม :432

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.สตูล รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย รุ่นที่  2  ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563   ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

 

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :294

การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นการสอนแบบ Active Learning และการสร้างวินัยในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา (Peacecorp) มีกิจกรรมฐานย่อย ดังนี้ 1. กิจกรรม Daily Routine 2. กิจกรรม Classroom Management 3. กิจกรรม Reinforcement 4. กิจกรรม Games & Songs 5. กิจกรรม Evaluation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ลากูน่ารีสอร์ท อำภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 49 คน

Continue reading

ผู้ชม :292

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รุ่นที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัย (อนุบาล3 ) รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

        

Continue reading

ผู้ชม :298

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล โดย สพป.สตูล ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนกิจกรรมโดยให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  1. การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อน จำนวน 17 โรงเรียน
  2. การนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารและครูบนเวที
  3. การนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารและครู ของโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง และโรงเรียนบ้านควนล่อน
  4. การประเมินการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
  5. การประเมินยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว เป้าหมาย จำนวน 1 โรงเรียน                                                             ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

        

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Continue reading

ผู้ชม :269

การฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นำเสนอกระบวนการ แนวคิด ในการปฎิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น Best ในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ , การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนดีประจำตำบล) , การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสาระภาษาอังกฤษ , การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา , การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เป็นต้น ต่อคณะว่าที่ ผอ.สพท. กลุ่ม ป.4   ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :257

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย ตามโครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ”   ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ,การบริหารจัดการชั้นเรียน และ  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ 2561 – 2563  จำนวน 180 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2  วันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :263

การประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล  มอบหมายให้ นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาโดยวาจา จากตัวแทนโรงเรียน 9 โรงเรียน และการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติและผลการพัฒนานวัตกรรมจากทั้ง 36 โรงเรียน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ประมวลภาพ “นวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ covid-19 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  <ลิงก์ 1 >    <ลิงก์ 2>

Continue reading

ผู้ชม :376

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต ณ ห้อฃประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :93

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563  การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ทบทวน ขยายผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

๒. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการบริหารและการสอนของครู ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารและครู

๓. ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เดินหน้าต่อตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ในสังกัด สพป.สตูล  ทั้ง 159 โรงเรียน  โดยมีวิทยากรหลัก คือ นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.16 และศึกษานิเทศก์จาก สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :698

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :349

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การสร้างคำวิธีแบบภาษาไทย - ห้องเรียนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการตัดสินและได้ส่งเกียรติบัตรการแข่งขัน   ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อมอบนักเรียนต่อไป

กิจกรรมคัดลายมือ

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ

กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-ครู

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กรรมการตัดสิน

ผู้ชม :913