ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในหลายๆ ประเด็น ได้แก่ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 , การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สพป.สตูล, การกำหนดปฎิทินการทำงานของกลุ่มนิเทศฯ เป็นต้น 

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :90

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายอำเภอควนกาหลง รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล…ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

  Continue reading

ผู้ชม :347

ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานที่ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ที่เข้ารับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมดจำนวน 135 โรงเรียน

   Continue reading

ผู้ชม :327

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ,  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ   รอง ผอ.สพป.สตูล , นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อม ศน. เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแด่คณะครูและนักเรียน ณ สนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

******************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

***************************************************** Continue reading

ผู้ชม :109

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล  เพื่อสรุปการดำเนินงานประจำสัปดาห์ และวางแผนการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ  สำหรับสัปดาห์นี้ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญหลายประเด็น  เริ่มด้วยการชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศฯ แด่ ศน.คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ , การดำเนินการจัดสอบ O-NET พร้อมประเด็นปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข ,  ซักซ้อมการชี้แจงการสอบ RT , การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาฯ เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************** Continue reading

ผู้ชม :119

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สู่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่  นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศ จาก สพป.สงขลา เขต 1  สู่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

***********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

***********************************************

Continue reading

ผู้ชม :321

ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ดำเนินการประชุมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ครูดาล่องแก่ง&รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีประเด็นการนิเทศดังนี้คือ 1 .การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อคุณภาพการศึกษา 2.การนิเทศภายในโรงเรียน 3.การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(เน้นเพื่อการสื่อสาร) 4.การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 5. การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 7. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 8. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 9. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบาย ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 10. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพตามบริบท ความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

Continue reading

ผู้ชม :398

เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยูงทอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีม ศน. สพป.สตูล  เดินทางไปให้กำลังใจแด่ทีมครูเครือข่ายอำเภอควนกาหลง ขณะจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมสำหรับรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยูงทอง

 

 

 

Continue reading

ผู้ชม :286

การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563  สพฐ.จัดประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  สำหรับ สปพ.สตูล มี 2 จุดในการจัดรับฟังการชี้แจงฯ คือ โรงเรียนอนุบาลสตูลและโรงเรียนบ้านคลองขุด  ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับ สสวท. ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีแผนการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลในช่วงเดือนมีนาคม 2563   ดังนี้ Continue reading

ผู้ชม :181

สพป.สตูล เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่สนามสอบ O-Net ‘62

 

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ลงเรือเพื่อเดินทางลงพื้นที่สนามสอบโอเน็ต  สนามสอบโรงเรียนบ้านเกาะตันหยงอุมาชัยพัฒนา เป็นที่ที่ตั้งบนเกาะอันดามัน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นักเรียนและคณะดำเนินการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562  โดยในวันนี้ สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) โดยคาดหวังให้โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

รวมภาพบรรยากาศการสอบ O-NET   Continue reading

ผู้ชม :346

ทุกความร่วมมือกับอีกหนึ่งความสำเร็จ..การจัดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.สตูล

เริ่มภารกิจวันแรก ผ่านฉลุย กับการจัดการสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล   นำโดย นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มฯ  ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ทุกท่าน   โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 05.00 น.  ตัวแทนจากสนามสอบ (ระดับ ป.6 จำนวน 17 สนามสอบ และ ระด้บ ม.3 จำนวน 13 สนามสอบ) เดินทางมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล อย่างพร้อมเพรียงกัน  และในระหว่างการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ ท่าน ผอ.สพป.สตูล , รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศทุกท่าน เดินทางไปเยี่ยมชมสนามสอบ ให้คำแนะนำและกำลังใจ แด่คณะกรรมการระดับสนามสอบและผู้เข้าสอบ  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

*********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************************

..รวมภาพบรรยากาศ การสอบ O-NET สนามสอบต่าง ๆ ประจำศูนย์สอบ สพป.สตูล.. Continue reading

ผู้ชม :336

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2563   คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น หน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบตามที่ สทศ.กำหนด, เอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, หลักฐานการเบิกงบประมาณ และการรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบ เป็นต้น

*********************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************* Continue reading

ผู้ชม :262