ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมกลุ่มนิเทศ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.การอ่านออกเขียนได้  2.บรรยากาศภายในโรงเรียน 3.คุณภาพการศึกษา และ 4.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างประเทศ ร ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :211

การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม  จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 1 ครอบครัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียน บ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมแก้ปัญหาและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมร่วมมือกันจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนและมีพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว โดยมีสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นสักขีพยาน

Continue reading

ผู้ชม :205

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

โรงเรียนแกนนำทั้ง 17 โรงเรียน ที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (15-16 กรกฎาคม 2561) ได้จากลิ้งก์ดังแนบ https://drive.google.com/drive/folders/1pHxIoh84nBjnDg4C_aGV1nVO4p9mcrzD?usp=sharing

 

ผู้ชม :1458

สพป.สตูลจัด “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้กับนักเรียนแกนนำ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียน บ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยนักเรียนเป็นผู้คิด วางแผนและเป็นผู้ปฏิบัติ ร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณธรรมบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของโรงเรียน

  Continue reading

ผู้ชม :423

ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้กับนักเรียน การบริหารจัดการโครงการและการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้กับครูแกนนำ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Continue reading

ผู้ชม :296

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สู่ความสำเร็จ และเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ในการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้การสนับสนุนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 17 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 โครงงานพัฒนาจริยคุณ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ฐานการเรียนรู้ที่ 4 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ตลอดจนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

Continue reading

ผู้ชม :619

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการวางแผนการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรายงานมาตรฐานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อราชการจากการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ก ารวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

  

        Continue reading

ผู้ชม :258

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียนบ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทํา การถอดบทเรียนความสําเร็จ การเขียนรายงานโครงการ และการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และครอบครัว ในการปลูกฝังคุณธรรม ตามกรอบแนวคิด 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญูู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมหรือตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

Continue reading

ผู้ชม :244

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics
(เอกสารสพป.สตูลหมายเลข 5/2561)

จากการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า นักเรียนมีระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เช่น การระบุพยัญชนะ การรู้จักเสียงของพยัญชนะ จึงต้องทบทวนและปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมความพร้อมระยะยาวด้านพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Phonics, การอ่านออกเสียง Phonics, ขั้นตอนการสอนและตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอนที่มีแนวคิดแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ที่แตกต่างกัน และเน้นปฎิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ

การจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนปฐมวัย มีหลักการสำคัญคือ รู้จักชื่อและตัวพยัญชนะ | รู้จักเสียงพยัญชนะ | เชื่อมโยงเสียงกับพยัญชนะ ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอนที่สังเคราะห์จากกลวิธีการสอนอ่านออกเสียงแบบ Phonics และการอ่านเทียบเสียง

ผู้จัดทำหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย และสามารถประยุกต์เป็นกิจกรรมการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อฝึกฝนและทบทวนตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
คู่มือการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

ดาวน์โหลดสือประกอบการจัดกิจกรรม
https://goo.gl/wQ1qKv

 

 

ผู้ชม :460

สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ 307/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน2561 ประชุมวางแผนเตรียมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียนบ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการพัฒนาผู้บริหารแกนนำ ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ และครอบครัวแกนนำคุณธรรม ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

      Continue reading

ผู้ชม :254

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในโครงการ จํานวน ๑๑ เรื่อง เพื่อให้โรงเรียนและสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย

๑. แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
๒. แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ
๓. แนวทางการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
๔. แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๕. แนวทางการจัดกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๖. แนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
๗. แนวทางการจัดกิจกรรม ครอบครัวคุณธรรม
๘. แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
๙. แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม
๑๐. แนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๑๑. มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิด
กำหนดการประชุม
การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
การพัฒนาครูแกนนำ
ครอบครัวแกนนำ คุณธรรม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
นำเสนอกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Continue reading

ผู้ชม :2777

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Image result for ภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธารของรัชการที่ ๙  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ ๑๐  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  และความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย  ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  บัดนี้การดำเนินการแข่งขันทักะภาษาไทย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมคัดลายมือ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔-ป.๖ 
กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนย่อความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมย่อความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์กลอนสี่ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓ Continue reading

ผู้ชม :358