การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 โรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

23 กรกฎาคม 2564 (09.00น.)

นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการสอนพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  4  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมซอย 10, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว), โรงเรียนผังปาล์ม 1 และ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3

    Continue reading

ผู้ชม :175

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ

9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ  กิจกรรมประชุมคณะทำงานงานวิจัย เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการวิจัย รวมถึงวางแผนกำหนดปฏิทินในการเก็บข้อมูลวิจัย   โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน จำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุม โดยร่วมกันระดมสมองและอภิปรายในเรื่องหัวข้องานวิจัย รวมถึงช่วยกันร่างเค้าโครงวิจัย เพื่อเตรียมการจัดทำวิจัยต่อไป 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :179

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (เวลา14:00 น.) ห้องประชุม สพป.สตูล ขั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา2564 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ในปีนี้สทศ.ได้กำหนดการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (เพียง 1 วัน)

 

 

*****************************************

กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

*******************************************

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :206

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

6 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ออนไลน์
ผ่านแอบพลีเคชั่น Webex meetting โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโรงเรียน
ในสังกัดและศึกษานิเทศ รวม 328 คน โดยทิศทางในการขับเคลื่อน ของ สพป.สตูล เน้นย้ำไปที่การขยายผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 7 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษาออนไลน์ โดยมี นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้
เพื่อการนำคุณลักษณะ 5 ประการ ด้านทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จะนำไปสู่สังคมแห่งการปลอดการทุจริต

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

    

Continue reading

ผู้ชม :206

การประชุมออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ผลการสังเคราะห์ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดในปีการศึกษาถัดไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :293

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางบุศรา  สำเร  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

ผู้ชม :188

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ Thungmai Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ โดย นายอับดุลอาซิส  ยาบา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

ผู้ชม :200

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการจากสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1.เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการประเมินตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

2.เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

ดูรายละเอียด คลิ๊ก

ผู้ชม :201

การตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตรวจคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนจัดส่งเอกสารให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินตรวจคัดเลือกโครงงานเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

โดย สพป.สตูล ได้รับมอบหมายให้ตรวจโครงงานของ สพป.นราธิวาส เขต 1 และ เขต 2  ทั้งนี้ สพป.สตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานฯ ทุกท่าน ที่เสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :205

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

ทั้งนี้ สพป.สตูล ได้มีการขับเคลื่อนให้ทุกโรงเรียนมีครูเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรโปรแกรมการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตนได้เหมาะสมเกี่ยวกับเพศ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

      Continue reading

ผู้ชม :248

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

📌 ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่

🧐ระดับประถมศึกษา 

ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69526

ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69527

่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69528

่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69529

่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69530

่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69531

🧐ระดับมัธยมศึกษา  

ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69532

่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69533

ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69534

🧐ะดับปฐมวัย 

ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69535

ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69536

ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69537

ผู้ชม :684

โครงการสอนออนไลน์-Project 14

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ แนะนำบทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป New Normal Education ความปกติใหม่ทางการศึกษา “เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา” โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.รวบรวมบทเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://proj14.ipst.ac.th/

*****************************************************

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :736