ประชุมการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน. สพป.สตูล ประชุมวางแผนการปฎิบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ ต่อไป อาทิเช่น การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ซึ่ง สพป.สตูลเป็นเจ้าภาพ,  การจัดทำแผนนิเทศฯ , การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

Continue reading

ผู้ชม :326

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำทีม ศน.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีม ศน. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562  สำหรับวันนี้ทีม ศน.ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอควนโดน และอำเภอท่าแพ    ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :369

การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 สพป.สตูล กำหนดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563  ใน 4 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 , 5 สอบในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  สอบในวันที่ 11-12 มีนาคม 2563  โดยการดำเนินการสอบครั้งนี้ ศูนย์เครือข่ายมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -10.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบในวันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 ต่อไป

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************************

Continue reading

ผู้ชม :238

อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ของสพฐ.และสสวท.

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และนางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประสานการจัดการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ของสพฐ.และสสวท. โดยรับชมสัญญาณภาพด้วยโปรแกรม SCOPIA ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล มีครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) และโรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ เข้ารับการอบรม ซึ่งครูพี่เลี้ยงต้องไปจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้ครูผู้สอนที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามสังกัดของตนต่อไป

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :331

เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้ นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  นายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนายอารีย์ ตาเอ็น นายกสมาคมครูอิสลามศึกษา  ออกเยี่ยมสนามสอบออก  “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา” กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562” จำนวน 136 โรงเรียน เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ด้านต่างๆ  สำหรับการสอบในครั้งนี้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี่ด้วย…

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

 

Continue reading

ผู้ชม :341

ประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​ โดยศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ร่วมวางแผน ดำเนินการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งวางแผนการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ในรุ่นต่อไป และวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดจุดประชุม เป็น 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนในอำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนโดน  ณ โรงเรียนบ้านควน  จุดที่ 2 โรงเรียนในอำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ณ โรงเรียนอนุบาลละงู  จุดที่ 3 โรงเรียนในอำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

   Continue reading

ผู้ชม :383

ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

5 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นางรำเพย สุทธินนท์ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา นายเชษฐา เถาวัลย์ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล และนางสาวเสอิ้น แก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สตูล ร่วมคณะ School partner จากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาขน) ได้แก่ นางสาวอาอีเสาะ ตงลอ และ นางสาวรพีพรรณ บูรณะ เพื่อ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจาก บ.ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนบ้านเกตรี ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเกตรี ไทยรัฐวิทยา 111(บ้านทุ่งนางแก้ว) บ้านตำมะลังเหนือ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และโรงเรียนบ้านตันหยงโป โดยวันที่ 6 มีนาคม 2563 จะคิดตามสภาพจริงการจัดการศึกษาและบริบทของโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา บ้านตำมะลังเหนือ และ บ้านตันหยงโป

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

Continue reading

ผู้ชม :322

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล, นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล, นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน.ทุกท่าน  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบภายใต้ ศูนย์สอบ สพป.สตูล มีสนามสอบทั้งสิ้น 40 สนามสอบ  มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 2 สาระ คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

******************************
# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน
**********************************

 

รวมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :381

อบรมหลักสูตรการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (สสวท.) ระดับปฐมวัย

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (สสวท.)   ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ครูพี่เลี้ยง  โดยรอบนี้เป็นการฝึกอบรมให้แก่ครูพี่เลี้ยงในระดับปฐมวัย 

**********************************************
# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน
**********************************************

Continue reading

ผู้ชม :155

ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ได้มอบหมายให้หัวหน้าสนามสอบดำเนินการจัดประชุมชี้แจงกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสอบ 2 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ จะประกาศผลสอบวันที่ 30 เมษายน 2563

 

 

 

 

 

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************** Continue reading

ผู้ชม :388

ต้อนรับ ศน.ใหม่ สู่กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ให้การต้อนรับ ศน.ใหม่ และคณะผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับ ศน.ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

  1. นายซัครียา หมาดบากา   เดิมปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านควนเก จังหวัดสตูล
  2. นางสาวจันทรัศมิ์ เอี่ยวเล็ก   เดิมปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  จังหวัดพังงา
  3. นางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล   เดิมปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************

Continue reading

ผู้ชม :174

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม Friday Coffee ประจำสัปดาห์  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3  สพป.สตูล  โดยมีประเด็นดังนี้

  1. รายงานการออกนิเทศโรงเรียน
  2. ติดตาม/สรุปงานที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงาน
  3. วางแผนกิจกรรมที่จะทำต่อของแต่ละกลุ่มงาน
  4. รายงานผลการไปราชการ
  5. เรื่องอื่นๆ

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   

ผู้ชม :134