เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การสร้างคำวิธีแบบภาษาไทย - ห้องเรียนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการตัดสินและได้ส่งเกียรติบัตรการแข่งขัน   ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อมอบนักเรียนต่อไป

กิจกรรมคัดลายมือ

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ

กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-ครู

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กรรมการตัดสิน

ผู้ชม :777

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตฯ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  โดยผลงานที่นำมาแข่งขันในวันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับศูนย์เครือข่ายจากการแข่งขันในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา    ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ม.3 , กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.2-ป.4 , กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5-ม.3  และกิจกรรมวาดภาพฯ ระดับชั้น ปฐมวัย – ม.3  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลล่วงหน้าและชื่นชมครูผู้สอนทุกท่าน ที่ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะและส่งผลงานที่ยอดเยี่ยมมาแข่งขัน งานนี้สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการฯ ไม่น้อยเลยค่ะ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :563

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเครือข่าย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  โดยใช้แบบทดสอบของ สพป.สตูล  ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ม.3 , กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.2-ป.4 , กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5-ม.3  และกิจกรรมวาดภาพฯ ระดับชั้น ปฐมวัย – ม.3   โดยผลการตัดสินจากแต่ละเครือข่ายจะถูกส่งให้ สพป.สตูล ตัดสินในระดับเขตฯ  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :259

กลุ่มนิเทศฯ รวมใจจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563  โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล เป็นกิจกรรมแรก   และต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก”  ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาได้กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”  และร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าประชารัฐ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มนิเทศฯ และคณะจิตอาสาทุกคน กิจกรรมในวันนี้จึงสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>
Continue reading

ผู้ชม :224

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น

           

วันที่ 5 – 7  สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น  ณ  SEESEA รีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

    Continue reading

ผู้ชม :105

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 – 27 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้กำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ จัดทำปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศติดตาม และกำหนดศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายและโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ณ ครูดาล่องแก่ง&โฮมสเตย์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :97

ประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่  22-24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และ จนท.กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยร่วมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2562  ทั้ง 159 โรงเรียน เพื่อจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ ห้องประชุมลากูน่ารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :172

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร  ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ อาทิเช่น การขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PICED  Model , กำหนด/รูปแบบการนิเทศ , การจัดการงบประมาณ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :341

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 44 โรงเรียน  การประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ ,  ทิศทาง/นโยบาย สพป.สตูล กับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ , การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ , และแนวทางในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :320

ประชุม Friday Coffee ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น รายงานผลการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563, มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชัยพัฒน์ เกาะ กันดาร, การประเมินบ้านเรียน, การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563, การพิจารณาเสนอรายชื่อ ก.ต.ป.น., การบริหารจัดการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :272

ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :466

นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สตูล  นำโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพปสตูล พร้อมด้วยนายนภดล     ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทสก์ สพป.สตูล  นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่จัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน และอำนวยความสะดวกการให้ข้อมูลสำหรับการนิเทศในครั้งนี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :280