อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) จึงได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  ให้แก่ตัวแทนที่คัดเลือกให้เป็นแกนนำจากเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน  34  คน  ในวันที่ 16 – 17  กันยายน  2561  ณ  สพป.สตูล โดยมีนายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  รองผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการขยายผลครั้งที่ 2  และได้มีการจัดอบรมครั้งแรกไปแล้วเมื่อปี งบประมาณ  2560  จำนวน  32  คน ซึ่งการบวก ลบ คูณ และหาร ตามแนวเวทคณิต เป็นการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  ซึ่งจะมีสูตรเฉพาะที่จะช่วยให้การคิดคำนวณแบบลัดและมีวิธีไม่ให้ลืมการทด ช่วยลดความผิดพลาดในการคิดคำนวณของนักเรียนได้

Continue reading

ผู้ชม :822

การประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันที่  13  กันยายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  2  ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพปสตูล  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  รูปแบบกิจกรรมคือให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  ในสังกัด  สพป.สตูล จำนวน  17  โรงเรียน นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการนำเสนอบนเวที  และการจัดนิทรรศการ  พร้อมทั้งให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูจากโรงเรียนอื่นๆ จากทุกเครือข่าย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

Continue reading

ผู้ชม :298

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  12  กันยายน  2561  ณ  สพป.สตูล นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  2  ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  และมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่  ส่งเสริมให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและสามารถขยายวิธีปฏิบัติไปยังสถานศึกษาในพื้นที่อื่นได้

  Continue reading

ผู้ชม :545

ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11 กันยายน 2561

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ

คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 61 ภาษาไทย ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 62 สังคมศึกษา ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 63 ภาษาอังกฤษ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 64 คณิตศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 65 วิทยาศาสตร์ ป.6
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 91 ภาษาไทย ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 92 สังคมศึกษาฯ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 93 ภาษาอังกฤษ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 94 คณิตศาสตร์ ม.3
คลิกเพื่อเข้าสอบวิชา: 95 วิทยาศาสตร์ ม.3

คู่มือการใช้งาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยทีมงานวิจัยของสถาบัน

ผู้ชม :536

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

ระหว่างวันที่  10 -11 กันยายน  2561 ณ สพป. สตูล  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  2  ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่  และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาโดยการคัดเลือก จำนวน  10  คนและศึกษานิเทศก์ ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาจำนวน  5 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด  และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถทำหน้าที่ในการร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Continue reading

ผู้ชม :308

อบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ะหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องน้ำ (Water) และเทคโนโลยี (Technology) และการเรียนรู้แบบ learning Spiral ให้แก่ครูผู้สอนปฐมวัย  เพื่อให้ครูมีความรู้ สามารถบูรณาการการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมปฏิบัติการฯ จัดขึ้นตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ต้องการสนับสนุน พัฒนา การเรียนการสอนปฐมวัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :582

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วันที่ 7  กันยายน  2561  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  2  ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันที่ 10 – 11 กันยายน  2561 นี้

       Continue reading

ผู้ชม :301

ประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ระยะที่ 1

วันที่ 3 กันยายน  2561  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ระยะที่  1  โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  จำนวน 7  โรงเรียน  ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง  2. โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา  3.โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  4.โรงเรียนบ้านเกาะยาว  5.โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง  6.โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  7.โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย  โดยผู้บริหารโรงเรียนได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิชัยพัฒนาตามขอบข่ายการพัฒนา 4 ด้านคือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้ 2) ด้านภูมิทัศน์และบรรยากาศในห้องเรียน 3) ด้านคุณภาพการศึกษา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทุกโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ พร้อมนี้นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สตูลได้ชื่นชมการดำเนินงานของทุกโรงเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายสำคัญเพื่อให้ทุกฝ่ายไปปฏิบัติดังนี้คือ

-ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
– นักเรียนเป็นหน้างาน
– ครูเป็นผู้ขับเคลื่อน
– ผู้บริหารติดตามดูแล
– สพป.สตูล นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน

Continue reading

ผู้ชม :240

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของ สพป.สตูล

วันที่  17  สิงหาคม  2561 เวลา  09.30  น.  นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ของ  สพป.สตูล  ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  ชั้น  3  สพป.สตูล

 

    

ผู้ชม :174

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล


วันที่  14  สิงหาคม 2561  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆดังนี้คือ  1. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  2. การดำเนินโครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการรายงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  สพป.สตูล   3.การดำเนินกิจกรรมเขตคุณธรรม   ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สพป.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :286

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  2561 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560  จำนวน  110  โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน  โดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการคือ ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ณ หัวหินรีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

Continue reading

ผู้ชม :448

แบบตอบรับรับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Image result for บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ได้ประเมินโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดจึงขอแจ้งโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ให้โรงเรียนสามารถตอบรับได้ที่นี่

คลิ๊กเพื่อตอบรับ

ผู้ชม :592