คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เปิดดูเอกสาร คลิ๊กที่นี่ 

Continue reading

ผู้ชม :346

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อวิจัย   รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ชื่อผู้วิจัย  นากอเฉ็ม  หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีทีวิจัย  2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเครือข่าย ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สู่ความสำเร็จ และเพื่อดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ให้การสนับสนุนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 17 คน ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 68 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 68 คน ได้มาจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 17 โรงเรียน ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย กิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  2) กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  3) กิจกรรมจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  4) กิจกรรมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งครอบครัวคุณธรรมแกนนำ  5) กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และ  6) กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ และเครื่องมือนิเทศติดตาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Continue reading

ผู้ชม :282

รายงานการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​
                    ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2

ผู้ศึกษา      จุลี  สุวรรณชนะ

ปีการศึกษา       2560

_____________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลมะนัง อำเภอมะนัง จังหวัดสูตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คน ที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้นโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ จำนวน 24 แผน (2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​พื้นฐาน​ทาง​คณิตศาสตร์​ ของ​นักเรียน​ชั้นอนุบาล​ปี​ที่​ 2/2​ จำนวน 1 ชุด มี 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

Continue reading

ผู้ชม :301

ประชุมกลุ่มนิเทศ ครั้งที่ 8/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ได้จัดประชุมกลุ่มนิเทศฯ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ได้แก่ การร่างคำสั่งมอบหมายงาน การร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (ภาคใต้) ประจำปี 2561 และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

 

 

ผู้ชม :371

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

รายยงานโครงการ    ขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้รายงาน        นายกอเฉ็ม   หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเครือข่าย ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สู่ความสำเร็จ และเพื่อดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ให้การสนับสนุนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ระดับเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 17 คน ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 68 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 68 คน ได้มาจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 17 โรงเรียน ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วย กิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  2) กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  3) กิจกรรมจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  4) กิจกรรมประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งครอบครัวคุณธรรมแกนนำ  5) กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และ  6) กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ และเครื่องมือนิเทศติดตาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Continue reading

ผู้ชม :429

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน  สำหรับนักเรียนพิการ   โดยได้จัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม และได้จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และในวันที่  13  พฤศจิกายน  2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป. สตูล ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  ชั้น 3 สพป.สตูล  โดยมีนายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

  

ผู้ชม :297

ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
จุดประสงค์ของผู้จัดทำ

  • แก้ปัญหา นักเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน
  • นักเรียน เรียนร่วม นักเรียน LD การเรียนรู้ช้า
  • แยกสอน เฉพาะเรื่องเรียนที่สับสน เรียนไม่ทัน
  • แก้ปัญหาให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ 100%

https://krupatom.com/learning/

 

ผู้ชม :383

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ได้จัดประชุมกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อปรึกษาหารือในข้อราชการต่างๆ ได้แก่ การร่างคำสั่งมอบหมายงานของกลุ่มนิเทศฯ การพิจารณาโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และวางแผนการนิเทศโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล ที่รับผิดกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานที่ประชุม

ผู้ชม :289

เกียรติบัตรหลักสูตรปฐมวัย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติ วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงุ จังหวัดสตูล นั้น ให้ผู้เข้าอบรม download เกียรติบัตรได้ที่นี่

เกียรติบัตรหลักสูตรล่าสุด

ผู้ชม :1042

เกียรติบัตรผู้นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นั้น ให้ผู้นำเสนอนวัตกรรมและผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ download เกียรติบัตรได้ที่นี่

เกียรติบัตรนำเสนอนวัตกรรม

เกียรติบัตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ชม :571

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  ในระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และขอให้คุณครูที่เข้าอบรมส่งงานตามที่นัดหมายที่อีเมล์ napadon@sesao.go.th หรือ abdon.stn@gmail.com

วุฒิบัตรผู้เข้าร่วมอบรมภาษาไทย (ทุกคน)

/เกียรติบัตร อ.อภิราม์
/เกียรติบัตร อ.สุพรทิพย์ 
/เกียรติบัตร อ.มาลัยวรรณ
/
เกียรติบัตร อ.พิรุณี
/เกียรติบัตร อ.อุบลรัตน์
/เกียรติบัตร อ.ศิริวัลย์
/เกียรติบัตร อ.จินตนา
/เกียรติบัตร อ.ศิริรัตน์
/เกียรติบัตร อ.สาอูน๊ะ
/เกียรติบัตร อ.โนรี
/เกียรติบัตร อ.ปัญญา
/เกียรติบัตร อ.ศุภางค์
/เกียรติบัตร อ.พรทิพย์
/เกียรติบัตร อ.ลาวัลย์
/เกียรติบัตร อ.มะลิ
เกียรติบัตร อ.ยามิลละ
/เกียรติบัตร อ.สุภาภรณ์
/นางกฤษณา ธรรมรักษา
/นางจินดารัตน์ หลงหมาด
/นางฝาตีมะ กองหลัง
/นางมาเรียม กูหลง
/นางมาเรี๊ยะ สกุลา
/นางวราภรณ์ เดชอรัญ
/นางสาวมุทิตา สุระภินันท์
/นางสาวรอสณี เหมสลาหมาด
/นางสาววาทินี อยู่ทองอ่อน
/นางสุไรนี เหมโคกน้อย
/ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ
/นางกัญญา ทิพย์รักษ์
/นางวาสนา แสงขาว

 

ผู้ชม :601

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

Related image

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ    โดยได้รับเกียรติวิทยากรคือ  อาจารย์ไซหนับ  เอสเอ  นักวิชาการการศึกษา  ศึกษาธิการภาค ๘  ในระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  สถานที่จัดการอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ให้ครูผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมภายในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวันที่      ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑ ทางระบบ  E-office

 

ปิดการลงทะเบียน  

ผู้ชม :432