Friday Coffee ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562

        

    วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุป  ติดตาม งานประจำสัปดาห์ภายในกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมร่วมวางแผน การนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

 **************************** 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :186

ประชุมวางแผนการนิเทศ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562

Continue reading

ผู้ชม :419

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนายกอเฉ็ม หมีนเหม พร้อมกลุ่มนิเทศฯร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ ณ บริเวณสองข้างทาง ถนนสามแยก ทุ่งนุ้ยถึงบ่อน้ำพุร้อนร้อนทุ่งนุ่ย ตำบลทุ่งนุ้ยอ.ควนกาหลง จ.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :240

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  2 – 4 ตุลาคม 2562

ผู้ชม :197

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินกา  รงานศิลปหัตถกรรมฯ เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยหน่วยจัดการแข่งขัน 17 หน่วย ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 16 เครือข่าย และเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการเอกชนและสถานศึกษาสังกัดการเทศบาลเมืองสตูลกับเทศบาลตำบลคลองขุดที่จัดสอนระดับประถมศึกษาอีก 1 หน่วยการ โดย สพป.สตูล กำหนดสถานที่แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระทั้งหมด 7 แห่ง คือ  1.โรงเรียนบ้านคลองขุด 2.โรงเรียนอนุบาลสตูล 3.โรงเรียนบ้านควน 4.โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และ 7.โรงยิมเนเซียมสนามกีฬา รัชกิจประการ

ผู้ชม :179

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากร  กำหนดจัดอบรมระหว่าง วันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด  

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรผลิตสื่อแจกลูกสะกดคำ

เอกสารประกอบการอบรม

ปกเอกสาร

บทที่ 1-10 หน้าคี่

บทที่ 1 -10 หน้าคู่

มานี มานะ บทที่ 11-14

 

ผู้ชม :252

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เกียรติบัตร

Continue reading

ผู้ชม :217

วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมหาดใหญาพาราไดส์  จ.สงขลา

 คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมไทยไม่ตรงวุฒิ

ผู้ชม :344

สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้ระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญ กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด   

 

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :228

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 237คน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาไทยเนื่องจากภาษาไทยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการใช้ภาษาไทยในการใช้ประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ที่สามารถพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ทันต่อสังคมในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การเลือกการใช้คำ เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรคนเก่งนางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาภาค 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 นี้ ณ รร.หาดใหญ่พาราไดร์รีสอร์ท หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

  Continue reading

ผู้ชม :628

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ

นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E

วุฒิบัตรการจัดการขยะ
Continue reading

ผู้ชม :376

เกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน  ในระหว่างวันที่  ๒ – ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

คลิ๊กรับเกียรติบัตรอาขยาน

ผู้ชม :274