ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 “กิจกรรม การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”  โดยมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เข้าร่วมให้คำแนะนำในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ  ให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :242

นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศฯ แด่นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา  ให้มีความเข้าใจการดำเนินงานและภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ งานวัดและประเมินผลการศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    งานส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  เป็นต้น

 

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :364

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563  ในการนี้ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ นำทีมโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม   นายสามารถ รังสรรค์   นางสุมน ไชยเสนีย์   รอง ผอ.สพป.สตูล   พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสนามสอบและมาตรฐานการสอบ ทั้งนี้การจัดการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :353

ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล เพื่อแจ้งรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563, การจัดสนามสอบ, สรุปปัญหาการจัดสอบของปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อพึงระวังสำหรับการจัดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 นี้, การเตรียมการจัดสอบ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำส่งศูนย์สอบ สพป.สตูล ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบ สพป.สตูล เป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :328

ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ. สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ สพป.สตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดสอบฯ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ สรุปการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด, การจัดสนามสอบ, กำหนดการดำเนินงานการจัดสอบ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพป.สตูล เป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นที่สุด

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :189

ประชุมคณะกรรมการฯ NT – RT สพป.สตูล

5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การดำเนินการประเมินความสามารถฯ  กำหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบฯ ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

 

ชมภาพกิจกรรม> Continue reading

ผู้ชม :265

ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2564

5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการดังกล่าว จัดโดยสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนภาษาไทยไม่ได้ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ต.ช.ด. จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน ต.ช.ด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านส้านแดง และโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :451

สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

 

3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ต้อนรับในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ สพป.สตูล เป็นสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารเป็นอิสระในการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนางนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ.สพฐ.พร้อมคณะเข้าชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนส่งเสริมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียนของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (Stand Alone ) รวมทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม.เขต 16 (สงขลา) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่สำคัญเป็นคณะที่ร่วมกันดำเนินการสอดรับนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  ถือว่าจังหวัดสตูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้นแบบการบูรณการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคใต้ ที่มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีอาชีพ สร้างงาน และใช้ชีวิตประจำวัน

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :372

ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT/RT ผ่าน LIVE สด ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

    Continue reading

ผู้ชม :217

เด็กสตูลต้องลายมือสวยที่สุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงคณะทำงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ นายประหยัด สุขขี ขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกเขียน การคัดลายมือ ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ สพป.สตูล คาดหวังให้เด็กนักเรียนสังกัด สพป.สตูล ทุกคนมีลายมือสวยตามแบบอักษรไทย แบบกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดในประเทศไทยต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :299

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นางสาวศุภวัลย์  ชูมี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและบริบทของผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ผู้ชม :224

สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วย นายสมมารถ  จันมา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายอดุลย์  มะมิง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายอดุล เลิศอริยะพงษ์กุล นายสัมภาษณ์  ปลอดขาว นายสะอ้าน ไพจิตจินดา นางสาวจิราพร  อัครสมพงศ์   นายทวีศักดิ์  ลิ่มวิริยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบร่างแผนติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ร่วมกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นายประหยัด สุขขี  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานคือ “สตูลต้องเป็น 1”  โดยใช้หลักการทำงานคือ ประโยชน์ของราชการ ประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์ของคนในครอบครัว (ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.สตูล) มีเป้าหมายในการทำงานคือ “เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ” ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นในการทำงาน จำนวน 19 ข้อ ดังนี้

 1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
 2. เร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน
 3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
 5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการแก่นักเรียน
 6. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน
 7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา
 10. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการปฏิบัติงาน
 11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา
 12. ส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆ แก่สถานศึกษา
 13. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นประเทศ 4.0
 14. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนแก่ บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
 15. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาพื้นที่เกาะและโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
 16. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 17. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด ร่วมรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการศึกษา
 18. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 19. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดสตูล และ เป็นการเตรียมพร้อมดำเนินงานตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

           Continue reading

ผู้ชม :530