การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563  สพฐ.จัดประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  สำหรับ สปพ.สตูล มี 2 จุดในการจัดรับฟังการชี้แจงฯ คือ โรงเรียนอนุบาลสตูลและโรงเรียนบ้านคลองขุด  ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับ สสวท. ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีแผนการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลในช่วงเดือนมีนาคม 2563   ดังนี้ Continue reading

ผู้ชม :127

สพป.สตูล เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่สนามสอบ O-Net ‘62

 

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ลงเรือเพื่อเดินทางลงพื้นที่สนามสอบโอเน็ต  สนามสอบโรงเรียนบ้านเกาะตันหยงอุมาชัยพัฒนา เป็นที่ที่ตั้งบนเกาะอันดามัน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นักเรียนและคณะดำเนินการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562  โดยในวันนี้ สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) โดยคาดหวังให้โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

รวมภาพบรรยากาศการสอบ O-NET   Continue reading

ผู้ชม :256

ทุกความร่วมมือกับอีกหนึ่งความสำเร็จ..การจัดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.สตูล

เริ่มภารกิจวันแรก ผ่านฉลุย กับการจัดการสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล   นำโดย นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มฯ  ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ทุกท่าน   โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 05.00 น.  ตัวแทนจากสนามสอบ (ระดับ ป.6 จำนวน 17 สนามสอบ และ ระด้บ ม.3 จำนวน 13 สนามสอบ) เดินทางมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล อย่างพร้อมเพรียงกัน  และในระหว่างการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ ท่าน ผอ.สพป.สตูล , รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศทุกท่าน เดินทางไปเยี่ยมชมสนามสอบ ให้คำแนะนำและกำลังใจ แด่คณะกรรมการระดับสนามสอบและผู้เข้าสอบ  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

*********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************************

..รวมภาพบรรยากาศ การสอบ O-NET สนามสอบต่าง ๆ ประจำศูนย์สอบ สพป.สตูล.. Continue reading

ผู้ชม :213

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2563   คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น หน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบตามที่ สทศ.กำหนด, เอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, หลักฐานการเบิกงบประมาณ และการรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบ เป็นต้น

*********************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************* Continue reading

ผู้ชม :177

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การดำเนินการจัดสอบ O-NET ,  การจัดทำแผนการนิเทศฯ, จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”    เป็นต้น   ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน Continue reading

ผู้ชม :530

ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนางจิรัชฎา ลิมานิ และ นางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตกแต่งห้องเรียนและเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในอำเภอควนกาหลง  ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

********************************************************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :227

ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

วันที่ 28มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ซึ่งประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมวลผลการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล  วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 , สรุปหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ ตามที่ สทศ.กำหนด, ชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, ชี้แจงหลักฐานการเบิกงบประมาณ และรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบจาก สทศ. สำหรับดำเนินการสอบต่อไป                      

********************************************************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :228

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ,ผอ.กลุ่มบางท่าน ,ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรของ สพป. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ สตูล/ชี้แจงบริบทต่างๆในการจัดสอบ/ปัญหาอุปสรรคในสนามสอบของปีการศึกษา 2561และชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบและหลักฐานการเบิกงบประมาณ ให้แก่ตัวแทนศูนย์

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   Continue reading

ผู้ชม :201

ประชุมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางานกับนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย  ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวศุภวัลย์  ชูมี ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางาน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

  Continue reading

ผู้ชม :94

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ณ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ภายในกลุ่มนิเทศฯดังนี้ 1 .กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศการจัดการศึกษา  4.กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  5. กลุ่มงานประกันคุณภาพการจัการศึกษา และ 6 กลุ่มงานเลขานุการคณtกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( ก.ต.ป.น.)

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :140

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 1 /2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee   เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมรับเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563   พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนิเทศโรงเรียน /เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  / สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มนิเทศฯ  และเรื่องอื่นๆ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :110

Happy New Year 2020

ผู้ชม :101