ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้

  ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ดำเนินการจัดงาน วันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” และการอบรมครูแกนนำการสอนภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์

Image result for ภาษาไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :178

เกียรติบัตร/เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

Image result for กินรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนวรรณคดี  ให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  โดยจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

วุฒิบัตรครูเข้าร่วมการฝึกอบรม

Powerpoint  ประกอบการฝึกอบรม

๑. PowerPoint ประกอบการอบรม ๑
๒. PowerPoint ประกอบการอบรม ๒
๓. PowerPoint คำพังเพย

สื่อครูดารกา   ต้นคลองจันทร์

๑. คนค้นคำ
๒. ตีความ…..ตามหาคู่
๓. ผันวรรณยุกต์อ่านสนุกทุกภาษา
๔. ร้อยกรอง คล้องใจ ชุดที่ 1
๕. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่2
๖. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่3
๗. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่4
๘. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 1
๙. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 2
๑๐. สระเสียงใส ๑
๑๑. สระเสียวใส ๒
๑๒. สระเสียงใส ๓
๑๓. สลับอักษร…สนุกชุดที่1
๑๓. สลับอักษร… สนุกชุดที่2
๑๔. สัตว์น้อย…..ร้อยกรอง 3
๑๕. อักษร…ซ่อนคำ
๑๖. อ่าน เขียน เล่น เย็น ใจ อ่าน เขียน ห นำ
๑๗. อ่านความ…ค้นคำ
๑๗. อ่านคำง่าย ๆ ที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ประวิสรร
๑๘. อ่านออกเสียงอะ…แต่ไม่ประวิสรรขนีย์ 1

ผู้ชม :561

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๖

Image result for ภาษาไทย

สพป.สตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนวรรณคดี  ให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   โดยจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล ในการนี้ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรม

ปิดระบบ

ผู้ชม :477

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  ระดับเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สพป.สตูล วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

ผู้ชม :289

คัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image result for หนังสือพระเทพ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๓๕  โรงเรียน ๆ ละ  ๒,๒๘๕  บาท ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกหนังสือไม่เกินงบประมาณที่กำหนดให้  ได้ที่ www.nitessatun.net  หรือที่ลิงค์  http://gg.gg/e4thp   ภายในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ปิดระบบ  สพป.สตูลจะคัดเลือกหนังสือให้   สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าระบบการคัดเลือกหนังสือครับ

ผู้ชม :226

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๒

          

 สพป.สตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละเครือข่ายลงทะเบียนเข้ารับการแข่งขันได้จนถึงวันที่ ๑๑ มิุนายน  ๒๕๖๒ ปิดระบบการลงทะเบียน

 

ผู้ชม :219

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :173

การประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการออกนิเทศความพร้อมเปิดภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ให้แก่บุคลากรในสังกัด ตามคำสั่งทราบ โดยจะมีการออกนิเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2562 ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

 1. ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
 2. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
 3. ความพร้อมด้านวิชาการ
 4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 5. จุดเน้น องค์กร “สู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”
 6. ความต้องการให้ สพป.สตูล สนับสนุน

ผู้ชม :278

โครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562  สพป.สตูล นำโดยนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดโครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ  ครูดาล่องแก่ง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล   เพื่อร่วมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาดังนี้

 1. รายงานภารกิจทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา
 2. นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
 3. การจัดแผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2562
 4. นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา
 5. นิเทศโรงเรียนพื้นที่เกาะ
 6. นิเทศโรงเรียนโดยศูนย์เครือข่าย
 7. นิเทศโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำ
 8. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 9. การบริหารโครงการกลุ่มนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ คือ

 1. การพัฒนาระบบประกันภายใน
 2. การยกระดับคุณภาพ
 3. การอ่านออก เขียนได้
 4. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 5. แนวคิด/จุดเน้น ผอ.สพป.สตูล
ผู้ชม :560

“ครูสอนอย่างมีความสุข เด็กสนุก เกิดการเรียนรู้”

         

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดอบรมพัฒนาการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC และ Lesson Study ในสถานศึกษา ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือกลุ่มสาระอื่น ๆ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ โรงเรียนบ้านสาคร โรงเรียนบ้านสาครเหนือ โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำหรา โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด และโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ระยะเวลา 3 วันในการอบรม มุ่งเน้นให้ครูผู้เข้าอบรม ได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียน เป็นผู้สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูปรับบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ได้สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (Professional Learning Community: PLC) และการศึกษาผ่านชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการร่วมมือกันภายในสถานศึกษา เน้นการพัฒนาการสอนของครู โดยเพื่อนครู และกำกับติดตามและนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก
การดำเนินโครงการฯ “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการนิเทศติดตามผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน ทั้งโดยผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

 

ผู้ชม :172

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษากิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        การประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน ครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ  หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทาง การนำหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมีแนวทางให้สถานศึกษานำไปพิจารณาในการดำเนินการดังนี้

 1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
 2. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 3. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา

Continue reading

ผู้ชม :260

ตรวจโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 1-5 พ.ค 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล ประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   เพื่อขอรับตราพระราชทานโดยคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นตัวแทนครูปฐมวัยของแต่ละอำเภอ ที่ได้รับตราพระราชทานและมีความรู้ความสามารถ    มากประสบการณ์เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนโครงการและนำพาครูปฐมวัยให้ผ่านการประเมินในครั้งนี้  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินจำนวนโรงเรียน 68 โรงเรียน และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินโครงงานฯทุกท่าน ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในครั้งนี้ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

Continue reading

ผู้ชม :252