ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

สุขศึกษา..

ผู้ชม :2109

ผลการประกวดแข่งขันทักษวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ภาษาไทย…

ผู้ชม :1674

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( กิจกรรมการงานอาชีพ ) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนบ้านควน มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

การงานอาชีพ,,,,,,

ผู้ชม :1460

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้

ภาษาไทย…

ผู้ชม :1544

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

วิทยาศาสตร์……

 

 

 

ผู้ชม :1741

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานหมกรรมวิชาการจังหวัดสตูล ปี 2554

ผู้ชม :1802

ค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียน ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔


ค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียน ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มรีสอร์ท อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ผู้ชม :1675

เปลี่ยนเวลาการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายการตอบปัญหาสุขภาพ

รายการตอบปัญหาสุขภาพ  ระดับชั้น ป. ๑ – ๖ และ ม. ๑ – ๓  ที่จัดแข่งขันในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔    ณ   โรงเรียนอนุบาลสตูล นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันจากเดิมคือ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เป็นเวลา ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  เริ่มรับรายงานตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๕ น.

ผู้ชม :3106

บัญชีรายชื่อนักเรียนงานมหกรรมวิชาการ สพป.สตูล

รายชื่อนักเรียนแข่งขันงานมหกรรม สพป.สตูล 1

ผู้ชม :3721

การแข่งขันกิจกรรมบทท่องอาขยาน งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.สตูล ปี 2554

ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมบทท่องอาขยาน งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.สตูล  ปี  2554 จัดเตรียมบทอาขยานตามที่กำหนดให้ ดังต่อไปนี้
บทท่องอาขยาน    ระดับชั้น ป.1 – 3
บทหลัก
1. รักเมืองไทย
2. รักษาป่า
3. เด็กน้อย Continue reading

ผู้ชม :5126

ตารางการแข่งขันกิจกรรมงานทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา 2554

{filelink=38}

ผู้ชม :3146

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขาการอาชีพ)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขาการอาชีพ) จะจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านควนทุกกิจกรรม โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยทำการรายงานตัวหน้าห้องการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

{filelink=42}

หมายเหตุ : สำหรับเครือข่ายที่ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน หรือไม่ปรากฏรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันตามรายชื่อที่ประกาศ ให้ติดต่อขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได้ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรง

ผู้ชม :2095