คู่มือประกวดแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี54

 

 

คู่มือประกวดแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี54

ผู้ชม :2103

รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์

รายละเอีดการแข่งขันคอมพิวเตอร์

ผู้ชม :1657

สร้างบ้านให้ปลาที่โรงเรียนบ้านไร่ ตอนจบ

ผู้ชม :1640

มาตรฐาน ปฐมวัย สมศ.รอบสาม

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย 2003

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย 2003 (โปรแกรม )

มาตรฐานปฐมวัย ( ใหม่ ) รอบสาม (2007 )

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย (โปรแกรม 2007 )

ผู้ชม :25057

เชิญส่งผลงาน(Best Practice)โรงเรียนในฝัน

เชิญชวนผู้บริหาร  ครู 8 กลุ่มสาระ  ปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนในฝันจังหวัดสตูลทุกคนร่วมส่งผลงาน (Best Practice) เข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โดยดูรายละเอียดได้จาดเว็บไซด์โรงเรียนในฝัน หรือหนังสือแจ้งจาก สพป.สตูล  ทั้งนี้ให้ส่งผลงานเป็นเอกสาร 3-5 หน้า ถึง สพป.สตูล ภายในวันที่  14  กรกฎาคม  2554  เท่านั้น

ผู้ชม :2490

เชิญร่วมงาน Lab School Symposium 2011

สพฐ.จัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค โดยระดับภาคใต้จัดวันที่ 18-20  สิงหาคม  2554  ณ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา  เชิญชวนโรงเรียนพาครูและนักเรียนร่วมงาน  มีสิ่งดีๆให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ตลอดงานทั้ง 3  วัน  เช่น เวทีเสวนาการสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  การประกวดผลงาน( Best Practice) ของผู้บริหาร  ครู 8 กลุ่มสาระ  ปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดนิทรรศการ  การแสดงผลิตภัณฑ์นักเรียน  เป็นต้น

ผู้ชม :1749

ผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของประเทศไทย

ผู้ชม :1379

แบบรายงานผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปี ๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดแบบฟอร์มการบันทึกผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถนักเรียน ปี ๒๕๕๔  ในระดับเครือข่าย มาเพื่อให้แต่ละเครือข่ายได้บันทึกผลและส่งคืนตามกำหนด ( ๑๕ ก.ค. ๕๔) โดยส่งผ่านทางอีเมลล์ ศน.สำเริง คือ samrerng.2010@gmail.com

แบบรายงานผลการแข่งขันนักเรียนพิเศษ.เครือข่ายควนกาหลง

แบบรายงานผลการแข่งขันนักเรียนพิเศษ.เครือข่ายควนโดน Continue reading

ผู้ชม :4151

โครงการสร้างบ้านให้ปลาของโรงเรียนบ้านไร่

ผู้ชม :1701

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ)  กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2554  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6  ในวันพุธ ที่ 1  กุมภาพันธ์  2555  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ที่ 2-3  กุมภาพันธ์  2555  โดยทั้ง 2 ระดับชั้นสอบใน 8 กลุ่มสาระ  ตามตารางสอบ

ผู้ชม :5273

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2554

สพฐ.กำหนดประเมินฯ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 ทุกโรงเรียนในสังกัด ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2554 เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

ผู้ชม :3182

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการและได้รับงบประมาณจัดซื้อ/จัดหา/พัฒนาสื่อนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนLD

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการและได้รับงบประมาณจัดซื้อ/จัดหา/พัฒนาสื่อนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนLD โดยมีหลักเกณฑ์กว้าง ดังนี้
1.พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี 2554 จำนวน 57 คน หลักเกณฑ์ให้จัดสรรโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการรุนแรงเป็นอันดับแรก คือ ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางร่างกาย โดยมีเกณฑ์ Continue reading

ผู้ชม :4373