สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 2

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ  2554

รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
โรงเรียนตามรายชื่อประกาศด้านล่าง สมศ.จะออกประเมินรอบ 3 ตั้งแต่ พฤษจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555

เครือข่ายเมืองสตูล 1

1. โรงเรียนบ้านทุ่ง

2. โรงเรียนบ้านควน

3. โรงเรียนบ้านเขาจีน

4. โรงเรียนบ้านกาเนะ Continue reading

ผู้ชม :3545

ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด สอดคล้องกับแผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( ๑ ป ๔ ส ) เพื่อรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เครือข่ายเมืองสตูล ๑          ได้แก่                      โรงเรียนบ้านควน

เครือข่ายเมืองสตูล ๒         ได้แก่                      โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา

เครือข่ายท่าแพ                     ได้แก่                      โรงเรียนอนุบาลท่าแพ Continue reading

ผู้ชม :2270

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านคลองขุด มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้

คอมพิวเตอร์…

ผู้ชม :1608

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านควนสตอ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ภาษาต่างประเทศ….

ผู้ชม :1460

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ   โรงเรียนบ้านกาเนะ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

คณิตศาสตร์….

ผู้ชม :2116

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปฐมวัย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรม ระดับปฐมวัย  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านกาเนะ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ปฐมวัย….

ผู้ชม :2122

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕   ณ  ดรงเรียนบ้านคลองขุด มีนักเรียน/ทีมนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

สังคมศึกษา…

ผู้ชม :1981

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระศิลปะ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุีมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ศิลปะ….

ผู้ชม :2146

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

สุขศึกษา..

ผู้ชม :2361

ผลการประกวดแข่งขันทักษวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ภาษาไทย…

ผู้ชม :1908

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( กิจกรรมการงานอาชีพ ) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนบ้านควน มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

การงานอาชีพ,,,,,,

ผู้ชม :1702

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้

ภาษาไทย…

ผู้ชม :1781