โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต  ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  2561 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุจริต  ที่เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560  จำนวน  110  โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน  โดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการคือ ทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ณ หัวหินรีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

Continue reading

ผู้ชม :468

แบบตอบรับรับป้ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Image result for บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ได้ประเมินโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดจึงขอแจ้งโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ให้โรงเรียนสามารถตอบรับได้ที่นี่

คลิ๊กเพื่อตอบรับ

ผู้ชม :610

ประชุมคณะกรรมการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่  3  สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  ซึ่งท่านได้มอบนโยบายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา  2) โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 3) โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 4) โรงเรียนบ้านเกาะยาว            5) โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 6) โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 7) โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา  เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีขอบข่ายการพัฒนา 4 ด้านคือ 1) ด้านการอ่านออกเขียนได้ 2) ด้านภูมิทัศน์และบรรยากาศในห้องเรียน 3) ด้านคุณภาพการศึกษา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม กัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสตูล

Continue reading

ผู้ชม :606

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลของระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน และสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์และกิจกรรมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

Continue reading

ผู้ชม :497

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมกลุ่มนิเทศ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.การอ่านออกเขียนได้  2.บรรยากาศภายในโรงเรียน 3.คุณภาพการศึกษา และ 4.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างประเทศ ร ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :342

การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม  จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 1 ครอบครัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียน บ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมแก้ปัญหาและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พร้อมร่วมมือกันจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนและมีพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนแกนนำครอบครัวคุณธรรม ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว โดยมีสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นสักขีพยาน

Continue reading

ผู้ชม :329

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

โรงเรียนแกนนำทั้ง 17 โรงเรียน ที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (15-16 กรกฎาคม 2561) ได้จากลิ้งก์ดังแนบ https://drive.google.com/drive/folders/1pHxIoh84nBjnDg4C_aGV1nVO4p9mcrzD?usp=sharing

 

ผู้ชม :1677

สพป.สตูลจัด “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้กับนักเรียนแกนนำ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียน บ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ณ สตาร์รินทร์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยนักเรียนเป็นผู้คิด วางแผนและเป็นผู้ปฏิบัติ ร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณธรรมบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของโรงเรียน

  Continue reading

ผู้ชม :617

ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้กับนักเรียน การบริหารจัดการโครงการและการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้กับครูแกนนำ จำนวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

Continue reading

ผู้ชม :425

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมระดับเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สู่ความสำเร็จ และเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ในการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้การสนับสนุนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 17 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 โครงงานพัฒนาจริยคุณ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ฐานการเรียนรู้ที่ 4 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ตลอดจนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

Continue reading

ผู้ชม :791

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการวางแผนการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สรุปรายงานมาตรฐานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อราชการจากการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ก ารวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

  

        Continue reading

ผู้ชม :399

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียนบ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทํา การถอดบทเรียนความสําเร็จ การเขียนรายงานโครงการ และการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และครอบครัว ในการปลูกฝังคุณธรรม ตามกรอบแนวคิด 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญูู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมหรือตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

Continue reading

ผู้ชม :389