คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics
(เอกสารสพป.สตูลหมายเลข 5/2561)

จากการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า นักเรียนมีระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เช่น การระบุพยัญชนะ การรู้จักเสียงของพยัญชนะ จึงต้องทบทวนและปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมความพร้อมระยะยาวด้านพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Phonics, การอ่านออกเสียง Phonics, ขั้นตอนการสอนและตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอนที่มีแนวคิดแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ที่แตกต่างกัน และเน้นปฎิสัมพันธ์ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ

การจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนปฐมวัย มีหลักการสำคัญคือ รู้จักชื่อและตัวพยัญชนะ | รู้จักเสียงพยัญชนะ | เชื่อมโยงเสียงกับพยัญชนะ ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอนที่สังเคราะห์จากกลวิธีการสอนอ่านออกเสียงแบบ Phonics และการอ่านเทียบเสียง

ผู้จัดทำหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย และสามารถประยุกต์เป็นกิจกรรมการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อฝึกฝนและทบทวนตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
คู่มือการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

ดาวน์โหลดสือประกอบการจัดกิจกรรม
https://goo.gl/wQ1qKv

 

 

ผู้ชม :533

สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ 307/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน2561 ประชุมวางแผนเตรียมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนบ้านกาลูบี โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง โรงเรียนบ้านนาแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 โรงเรียนบ้านควนล่อน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนบ้านวังพระเคียน โรงเรียนบ้านวังตง โรงเรียนวรรธนะสาร และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เพื่อดำเนินการพัฒนาผู้บริหารแกนนำ ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ และครอบครัวแกนนำคุณธรรม ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

      Continue reading

ผู้ชม :305

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในโครงการ จํานวน ๑๑ เรื่อง เพื่อให้โรงเรียนและสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย

๑. แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
๒. แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ
๓. แนวทางการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
๔. แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๕. แนวทางการจัดกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๖. แนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
๗. แนวทางการจัดกิจกรรม ครอบครัวคุณธรรม
๘. แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
๙. แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม
๑๐. แนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๑๑. มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิด
กำหนดการประชุม
การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
การพัฒนาครูแกนนำ
ครอบครัวแกนนำ คุณธรรม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
นำเสนอกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Continue reading

ผู้ชม :3491

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Image result for ภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธารของรัชการที่ ๙  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ ๑๐  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  และความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย  ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  บัดนี้การดำเนินการแข่งขันทักะภาษาไทย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมคัดลายมือ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔-ป.๖ 
กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนย่อความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมย่อความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์กลอนสี่ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓ Continue reading

ผู้ชม :398

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ระหว่างวันที่  ๒ – ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสตารินทร์  รีสอร์ท   อ.เมืองสตูล  จ.สตูล  ขณะนี้การดำเนินการอบรมได้เสร็จสิ้นแล้ว  ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิ๊กรับเกียรติบัตรอบรมตัวชี้วัด

ผู้ชม :394

การแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑

Image result for ภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชการลที่ ๑๐ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย  ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑   ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

ในการนี้ให้เครือข่ายส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ปิดการส่งข้อมูล ภายในวันที่   ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑

ผู้ชม :976

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดประชุมวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ในการนี้ขอให้เครือข่ายแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่สามารถเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมขยายผลให้กับเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน ยกเว้นโรงเรียนในเครือข่ายชัยพัฒน์ โรงเรียนละ 1 คนต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่นี่  https://goo.gl/f9WpRM ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม :319

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา อลิษา  ศรีสุวรรณ์  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม    การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว  จังหวดัสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   มีนักเรียนจำนวน  22  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เพราะผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  5  เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด เรื่อง สารน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  20  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เรื่องสารน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale)  จำนวน  10  ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพผลลัพธ์  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที  t – test  (dependent)  

Continue reading

ผู้ชม :372

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2010 เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา                  นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

                        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  จำนวน 20 แผน จำนวน 20 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-bar)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า  ค่า t-test  (t-dependent)

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.93/85.26  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

ผู้ชม :494

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อผลงาน       รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา       นางนัศรีน  ตาเดอิน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนบ้านสายควน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   

ปีที่ศึกษา         2560

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติก่อนและหลังเรียน มีทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 ผ่านเกณฑ์ทักษะปฏิบัติ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Continue reading

ผู้ชม :546

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในการนี้กลุ่มนิเทศได้จัดทำไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้ชม :558

สนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนตรวจสอบสนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :915