แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ทรูปลูกปัญญาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามแบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่คุณครูทั่วประเทศสามารถเลือกแผนการสอนไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

 

 

**************************************

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :8555

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินและตรวจโครงงานให้กับโรงเรียนที่ต่ออายุตราพระราชทาน จำนวน 44 โรงเรียนและสรุปผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

Continue reading

ผู้ชม :271

เยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 24  มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ NT ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้คำแนะนำ และเป็นขวัญกำลังใจแด่คณะทำงาน ครู และนักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :523

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 “กิจกรรม การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”  โดยมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เข้าร่วมให้คำแนะนำในการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ  ให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :325

นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศฯ แด่นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา  ให้มีความเข้าใจการดำเนินงานและภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ งานวัดและประเมินผลการศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    งานส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  เป็นต้น

 

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :459

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563  ในการนี้ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ นำทีมโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม   นายสามารถ รังสรรค์   นางสุมน ไชยเสนีย์   รอง ผอ.สพป.สตูล   พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสนามสอบและมาตรฐานการสอบ ทั้งนี้การจัดการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :453

ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล เพื่อแจ้งรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563, การจัดสนามสอบ, สรุปปัญหาการจัดสอบของปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อพึงระวังสำหรับการจัดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2563 นี้, การเตรียมการจัดสอบ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำส่งศูนย์สอบ สพป.สตูล ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์สอบ สพป.สตูล เป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :506

ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ. สพป.สตูล เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ สพป.สตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดสอบฯ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ สรุปการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด, การจัดสนามสอบ, กำหนดการดำเนินงานการจัดสอบ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบ สพป.สตูล เป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นที่สุด

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :289

ประชุมคณะกรรมการฯ NT – RT สพป.สตูล

5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การดำเนินการประเมินความสามารถฯ  กำหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบฯ ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

 

ชมภาพกิจกรรม> Continue reading

ผู้ชม :373

ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2564

5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการดังกล่าว จัดโดยสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนภาษาไทยไม่ได้ ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด ต.ช.ด. จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน ต.ช.ด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านส้านแดง และโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :537

สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

 

3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ต้อนรับในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ สพป.สตูล เป็นสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารเป็นอิสระในการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนางนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ.สพฐ.พร้อมคณะเข้าชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนส่งเสริมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียนของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (Stand Alone ) รวมทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม.เขต 16 (สงขลา) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่สำคัญเป็นคณะที่ร่วมกันดำเนินการสอดรับนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  ถือว่าจังหวัดสตูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้นแบบการบูรณการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคใต้ ที่มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีอาชีพ สร้างงาน และใช้ชีวิตประจำวัน

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :473

ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT/RT ผ่าน LIVE สด ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

    Continue reading

ผู้ชม :306