สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

 

3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ต้อนรับในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้ สพป.สตูล เป็นสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารเป็นอิสระในการบริการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีนางนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ.สพฐ.พร้อมคณะเข้าชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนส่งเสริมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียนของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (Stand Alone ) รวมทั้ง ผู้บริหารโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม.เขต 16 (สงขลา) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่สำคัญเป็นคณะที่ร่วมกันดำเนินการสอดรับนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  ถือว่าจังหวัดสตูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้นแบบการบูรณการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคใต้ ที่มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีอาชีพ สร้างงาน และใช้ชีวิตประจำวัน

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :385

ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT/RT ผ่าน LIVE สด ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

    Continue reading

ผู้ชม :227

เด็กสตูลต้องลายมือสวยที่สุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงคณะทำงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ นายประหยัด สุขขี ขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมการฝึกเขียน การคัดลายมือ ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ สพป.สตูล คาดหวังให้เด็กนักเรียนสังกัด สพป.สตูล ทุกคนมีลายมือสวยตามแบบอักษรไทย แบบกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดในประเทศไทยต่อไป

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :312

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นางสาวศุภวัลย์  ชูมี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและบริบทของผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ผู้ชม :233

สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วย นายสมมารถ  จันมา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายอดุลย์  มะมิง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายอดุล เลิศอริยะพงษ์กุล นายสัมภาษณ์  ปลอดขาว นายสะอ้าน ไพจิตจินดา นางสาวจิราพร  อัครสมพงศ์   นายทวีศักดิ์  ลิ่มวิริยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบร่างแผนติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ร่วมกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นายประหยัด สุขขี  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานคือ “สตูลต้องเป็น 1”  โดยใช้หลักการทำงานคือ ประโยชน์ของราชการ ประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์ของคนในครอบครัว (ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.สตูล) มีเป้าหมายในการทำงานคือ “เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ” ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นในการทำงาน จำนวน 19 ข้อ ดังนี้

 1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
 2. เร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน
 3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
 5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการแก่นักเรียน
 6. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน
 7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา
 10. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการปฏิบัติงาน
 11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา
 12. ส่งเสริมสนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆ แก่สถานศึกษา
 13. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นประเทศ 4.0
 14. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนแก่ บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
 15. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาพื้นที่เกาะและโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
 16. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 17. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด ร่วมรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการศึกษา
 18. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 19. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดสตูล และ เป็นการเตรียมพร้อมดำเนินงานตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

           Continue reading

ผู้ชม :545

นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนสู่ “สตูลต้องเป็น 1”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564  นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.สตูล  มอบหมายให้ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร และ นางจิรัชฏา ลิมานิ ออกนิเทศติดตาม การเรียนการสอนในรายกลุ่มสาระ โครงการที่เป็นจุดเน้น สพป.สตูล และงานโครงการตามนโยบายสพฐ. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ “สตูลต้องเป็น 1”  ณ โรงเรียนบ้านท่าหิน เครือข่ายเมืองสตูล ,โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา เครือข่ายสันหลังมังกร , โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 เครือข่ายดอกกาหลง  และโรงเรียนผังปาล์ม 3 เครือข่ายมะนัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :331

การประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำโดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ในประเด็นต่างๆดังนี้

 • การจัดทำแผนนิเทศ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาและการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • การดำเนินงานโครงการของกลุ่มนิเทศฯ
 • พิจารณาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ และ เรื่องอื่นๆ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :395

ประชุมผ่าน Video conference เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding

18 ม.ค.2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผู้บริหารระดับเขตฯ และศึกษานิเทศก์ รับฟัง การประชุม Video conference ถึงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ผ่านระบบทางไกล โดย มีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการดำเนินการ พร้อมได้รับเกียรติ จาก คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รมช.ศธ.เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงถึงการขับเคลื่อน ได้แก่ การพัฒนาครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การกำกับติดตาม และช่องทางการอบรมพัฒนา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :506

การนำเสนอการใช้งาน Digital Platform for Education

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล  นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล และ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการพัฒนา Digital Platform for Education ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมี 4 องค์กร ประสานความร่วมมือรวมพลังกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัทสตูลสมาร์ทซิตี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระบบดังกล่าว มี 5 โมดูล ได้แก่ แหล่งความรู้ออนไลน์ โครงงานฐานวิจัย การประเมินผลการเรียนรู้ สนับสนุนการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลการเรียนรู้

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

     Continue reading

ผู้ชม :701

ประชุมสร้างการรับรู้  “เวทีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”   

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล, ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล,  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ทั้ง 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้  “เวทีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”   รายละเอียดกิจกรรม มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ ผู้แทนครู ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา  ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล #กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

  

ผู้ชม :599

การเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5G Model โรงเรียนอนุบาลละงู อำเภอละงู จังวัดสตูล ปีการศึกษา 2561-2562

บทคัดย่อ

บทสรุป

ผู้ชม :853

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบประเด็นการนิเทศ และจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

 

       Continue reading

ผู้ชม :722