การเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5G Model โรงเรียนอนุบาลละงู อำเภอละงู จังวัดสตูล ปีการศึกษา 2561-2562

บทคัดย่อ

บทสรุป

ผู้ชม :866

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบประเด็นการนิเทศ และจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

 

       Continue reading

ผู้ชม :727

Friday Coffee วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดกิจกรรม Friday Coffee  ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เพื่อพูดคุยหารือการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในรอบสัปดาห์และที่จะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป ในครั้งนี้มีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น อาทิเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ NT , การประเมินทักษะการคิดคำนวณ, ประเด็นการนิเทศ ติดตาม ตามมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฯลฯ

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :366

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สพป.สตูล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ราย และ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย โดยมีหัวข้อการฝึกปฏิบัติงาน ณ กลุ่มนิเทศ ฯ ดังนี้

1. การประเมินผลการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

3. การประกันคุณภาพการศึกษา

4. การนิเทศภายในและการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :684

สพป.สตูล ร่วมใจจัดงานต้อนรับ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.สตูล พร้อมใจกันต้อนรับ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล คนใหม่ และคณะผู้มาเยือน บรรยากาศเป็นไปอย่างสุขสันต์ชื่นมื่นตลอดงาน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลย#

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Continue reading

ผู้ชม :814

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

ระหว่างวันที่  ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายอุทัย  กาญจนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวต้อนรับพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และ ภาษาไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและเรียนรู้เทคนิควิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จากสื่อให้เกิดประสิทธิภาพ วิทยากรคือคณาจารย์และศึกษานิเทศก์ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ แห่ง จากเดิม ๑๐ แห่ง ได้แก่

  1. โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
  2. โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
  3. โรงเรียนบ้านหาญ
  4. โรงเรียนบ้านสาครเหนือ
  5. โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
  6. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”
  7. โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114”
  8. โรงเรียนบ่อหิน
  9. โรงเรียนบ้านสาคร

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :355

พิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การโดยจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ ให้เห็นคุณค่าและ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเด็กจังหวัดชายแดนใต้ รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวใต้ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดพิธีเปิด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ระดับชาติและสากล อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสตูล ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล ที่กำลังจะมีขึ้นในปีหน้า

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :828

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัดสตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีกำหนดจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  ระดับจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 17 ทีม แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 16 ทีม (16 เครือข่าย) และทีมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 1 ทีม  รวม 17 ทีม แบ่งหน่วยการแข่งขันเป็นออกเป็น 7 หน่วยแข่งขัน รับผิดชอบรายสาระดังนี้

1.หน่วยแข่งขันอำเภอเมืองสตูล รับผิดชอบสาระ คณิตศาสตร์ นักบินน้อย ศิลปะ-นาฏศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

2.หน่วยแข่งขันอำเภอควนโดน รับผิดชอบสาระ ภาษาต่างประเทศ

3.หน่วยแข่งขันอำเภอท่าแพ รับผิดชอบสาระ  ภาษาไทย

4.หน่วยแข่งขันอำเภอควนกาหลง รับผิดชอบสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.หน่วยแข่งขันอำเภอละงู รับผิดชอบสาระ ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษเรียนรวม

6.หน่วยแข่งขันอำเภอทุ่งหว้า รับผิดชอบสาระ การงานอาชีพ

7.หน่วยแข่งขันอำเภอมะนัง รับผิดชอบสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์

และขอชื่นชมทุกสนามการแข่งขัน ที่จัดเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :1053

ประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ชั้น 3 สพป.สตูล  จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน, สถานที่แข่งขัน, การใช้งบประมาณ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการแข่งขันร่วมกัน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :274

กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ (คูปองทางการศึกษาฯ) ทำความเข้าใจกับครูโรงเรียนเรียนรวม ในการให้บริการตามคูปองทางการศึกษาสำหรับนัเรียนเรียนรวม สังกัด สพป.สตูล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :263

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่มทุกลุ่มของ สพป.สตูล ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสตูล และผู้รับผิดชอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

        Continue reading

ผู้ชม :686

ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ Admin เครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

Continue reading

ผู้ชม :351