ทุกความร่วมมือกับอีกหนึ่งความสำเร็จ..การจัดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.สตูล

เริ่มภารกิจวันแรก ผ่านฉลุย กับการจัดการสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล   นำโดย นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มฯ  ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ทุกท่าน   โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 05.00 น.  ตัวแทนจากสนามสอบ (ระดับ ป.6 จำนวน 17 สนามสอบ และ ระด้บ ม.3 จำนวน 13 สนามสอบ) เดินทางมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล อย่างพร้อมเพรียงกัน  และในระหว่างการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ ท่าน ผอ.สพป.สตูล , รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศทุกท่าน เดินทางไปเยี่ยมชมสนามสอบ ให้คำแนะนำและกำลังใจ แด่คณะกรรมการระดับสนามสอบและผู้เข้าสอบ  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

*********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************************

..รวมภาพบรรยากาศ การสอบ O-NET สนามสอบต่าง ๆ ประจำศูนย์สอบ สพป.สตูล.. Continue reading

ผู้ชม :373

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2563   คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบ O-NET  ในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น หน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบตามที่ สทศ.กำหนด, เอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, หลักฐานการเบิกงบประมาณ และการรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบ เป็นต้น

*********************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************* Continue reading

ผู้ชม :301

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การดำเนินการจัดสอบ O-NET ,  การจัดทำแผนการนิเทศฯ, จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”    เป็นต้น   ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน Continue reading

ผู้ชม :614

ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนางจิรัชฎา ลิมานิ และ นางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตกแต่งห้องเรียนและเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในอำเภอควนกาหลง  ณ โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

********************************************************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :372

ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

วันที่ 28มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ซึ่งประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมวลผลการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล  วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 และ ม.3 , สรุปหน้าที่ของกรรมการระดับสนามสอบ ตามที่ สทศ.กำหนด, ชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ, ชี้แจงหลักฐานการเบิกงบประมาณ และรับเอกสารและอุปกรณ์การสอบจาก สทศ. สำหรับดำเนินการสอบต่อไป                      

********************************************************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :369

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ,ผอ.กลุ่มบางท่าน ,ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรของ สพป. ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตัวแทนศูนย์สอบ สตูล/ชี้แจงบริบทต่างๆในการจัดสอบ/ปัญหาอุปสรรคในสนามสอบของปีการศึกษา 2561และชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบและหลักฐานการเบิกงบประมาณ ให้แก่ตัวแทนศูนย์

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   Continue reading

ผู้ชม :353

ประชุมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางานกับนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย  ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวศุภวัลย์  ชูมี ศึกษานิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยน/วิพากษ์พัฒนางาน ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

  Continue reading

ผู้ชม :183

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ณ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ภายในกลุ่มนิเทศฯดังนี้ 1 .กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศการจัดการศึกษา  4.กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  5. กลุ่มงานประกันคุณภาพการจัการศึกษา และ 6 กลุ่มงานเลขานุการคณtกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( ก.ต.ป.น.)

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :213

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 1 /2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee   เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมรับเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563   พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนิเทศโรงเรียน /เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  / สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มนิเทศฯ  และเรื่องอื่นๆ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :195

Happy New Year 2020

ผู้ชม :157

กลุ่มนิเทศฯ มอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าพบ นายวินัย ชัยชนะ   รอง ผอ.สพป.สตูล เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563  ในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ.สพป.สตูล ได้อวยพรและให้โอวาทแด่คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป Continue reading

ผู้ชม :248

ร่วมมอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าพบ นายกอเฉ็ม หมีนเหม    รอง ผอ.สพป.สตูล เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2563 ในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ.สพป.สตูล ได้มอบคำอวยพรและให้โอวาทสำหรับการทำงานในปี 2563 แด่เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติต่อไป Continue reading

ผู้ชม :231