พิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล การโดยจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ ให้เห็นคุณค่าและ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเด็กจังหวัดชายแดนใต้ รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวใต้ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดพิธีเปิด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ระดับชาติและสากล อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสตูล ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคใต้ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล ที่กำลังจะมีขึ้นในปีหน้า

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :858

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัดสตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีกำหนดจัดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  ระดับจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 17 ทีม แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 16 ทีม (16 เครือข่าย) และทีมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล 1 ทีม  รวม 17 ทีม แบ่งหน่วยการแข่งขันเป็นออกเป็น 7 หน่วยแข่งขัน รับผิดชอบรายสาระดังนี้

1.หน่วยแข่งขันอำเภอเมืองสตูล รับผิดชอบสาระ คณิตศาสตร์ นักบินน้อย ศิลปะ-นาฏศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

2.หน่วยแข่งขันอำเภอควนโดน รับผิดชอบสาระ ภาษาต่างประเทศ

3.หน่วยแข่งขันอำเภอท่าแพ รับผิดชอบสาระ  ภาษาไทย

4.หน่วยแข่งขันอำเภอควนกาหลง รับผิดชอบสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.หน่วยแข่งขันอำเภอละงู รับผิดชอบสาระ ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษเรียนรวม

6.หน่วยแข่งขันอำเภอทุ่งหว้า รับผิดชอบสาระ การงานอาชีพ

7.หน่วยแข่งขันอำเภอมะนัง รับผิดชอบสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์

และขอชื่นชมทุกสนามการแข่งขัน ที่จัดเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :1103

ประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คกก.ดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ชั้น 3 สพป.สตูล  จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน, สถานที่แข่งขัน, การใช้งบประมาณ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการแข่งขันร่วมกัน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :298

กิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมมอบคูปองทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ (คูปองทางการศึกษาฯ) ทำความเข้าใจกับครูโรงเรียนเรียนรวม ในการให้บริการตามคูปองทางการศึกษาสำหรับนัเรียนเรียนรวม สังกัด สพป.สตูล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :288

ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่มทุกลุ่มของ สพป.สตูล ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสตูล และผู้รับผิดชอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

        Continue reading

ผู้ชม :719

ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ Admin เครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

Continue reading

ผู้ชม :375

งาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดงาน “กษิณาลัย สานสายใย ร่วมใจมุทิตา 2563″  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศน.รำเพย สุทธินนท์ และ ศน.จิราพร อัครสมพงศ์  ศึกษานิเทศ สพป.สตูล โดยมีศึกษานิเทศผู้เกษียณอายุแล้วมาร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ทั้งนี้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นำทีมศึกษานิเทศก์ พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาจิตเพื่อระลึกถึงคุณความดีและแสดงความยินดีแด่ศึกษานิเทศก์ทั้ง 2 ท่าน อย่างเต็มที่

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี”

ประมวลภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :575

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563  เป็นวันแรก โดยมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม และมีทีมพัฒนาเว็บไซต์ ประชุม วางแผน ในการจัดทำเว็บไซต์ มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันเร็วๆ นี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :315

ประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามและประมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการประชุมซักซ้อมวางแผนการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแนวทาง และวางรูปแบบ รวมถึงลำดับขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานในภาพรวม การกำหนดปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี

  Continue reading

ผู้ชม :315

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน โดยกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๑

วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

                                                                              รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๒  (๕  ตุลาคม ๒๕๖๓)

                                                                               วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครั้งที่ ๒

                                                                                วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๒

                                                                                รับวุฒิบัตรครั้งที่ ๓ ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

                                                                                 วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓

                                                                                  วุฒิบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ครั้งที่ ๓

                                                                                  วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๓ (๒)

                                                                                  วุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ครั้งที่ ๓ (๒)


คุณครูท่านใดที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้แล้วแต่ยังไม่มีวุฒิบัตรให้แจ้งได้ที่โทร ๐๘๖ ๙๕๖๙๙๗๔

ปิดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับ

ผู้ชม :596

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 และมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดที่ควรพิจารณา ของตัวชี้วัด ตามเครื่องมือ 2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ และ 3.สรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของเขตและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต คณะทำงาน วิยากร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ นริศภูวิวรีสอร์ท อ.ควนโดน จ.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ  ใช้สื่อเทคโนโลยี

    

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Continue reading

ผู้ชม :579

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย แบบเรียนของคนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย โดยกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น  คลิ๊กรับเกียรติบัตรรุ่นที่ ๑ ระดับปฐมวัยระหว่างวันที่ ๘ – ๙  กันยายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วุฒิบัตรผู้อบรม-ปฐมวัย-สพป.สตูล

วุฒิบัตรผู้อบรม-ประถมศึกษา-สพป.สตูล

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย

เกียรติบัตร-วิทยากร-ประถม

ผู้ชม :256