กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ , การเตรียมรายงานผลการสอบ O-NET,  การประเมินการอ่าน เขียนและคัดลายมือ,  ITA   เป็นต้น   ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล Continue reading

ผู้ชม :289

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงาน สพป.สตูล  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สนง.สพป.สตูล  มี นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้รับป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเมื่อปีที่แล้ว  โรงเรียนที่ได้รับป้ายแล้วแต่ยังไม่ต่อโครงการ และโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 โรงเรียน  โดย สพป.สตูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการทดลองและการทำโครงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน Continue reading

ผู้ชม :149

รายงานผลการสอบประเมินการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Image result for การอ่านการเขียน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และความสามารถในการฟัง  การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ครั้งที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยให้โรงเรียนดำเนินการสอบประเมินในวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้นำข้อมูลวิเคราะห์และรายผลการสอบประเมิน

คลิ๊กตรวจสอบผลการประเมิน

ผู้ชม :681

ประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning

สำนักงาน สพป.สตูล โดยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning  ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   โดยมี นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุม  ทั้งนี้มีครูสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 317 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

*************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :196

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ    การจัดสอบ NT และ O-NET  การเก็บตัวชี้วัด ARS, KRS    เป็นต้น   ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล Continue reading

ผู้ชม :367

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จ.สตูล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :251

นับถอยหลังสอบ RT ปีการศึกษา 2562

ไฟล์ PowerPoint ชี้แจงNT62-สพป.สตูล

ผู้ชม :505

จัดทำ MOU มอบวัสดุฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

22 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กับ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เรื่อง ความร่วมมือในการเก็บรักษาและการใช้วัสดุฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

***************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

                     Continue reading

ผู้ชม :349

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2562  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ,   ประเด็นนิเทศโรงเรียนในพื้นที่เกาะ,  การเตรียมการประชุมทำMOU มอบวัสดุการฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม,  การทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มฯ,  การจัดทำงานสารบรรณของกลุ่ม เป็นต้น  ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน Continue reading

ผู้ชม :438

นิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

19 พ.ย. 62 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ลงนิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา และบ้านตันหยงกลิง เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ PICED ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเด็นการนิเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 4.0

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :318

นิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา

18 พ.ย. 62 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ลงนิเทศโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ PICED ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประเด็นการนิเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 4.0

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :266

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ   การขับเคลื่อนจุดเน้น  การเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่69   การอบรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน  การจัดสอบ NT และ O-NET  การจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2563    เป็นต้น  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน Continue reading

ผู้ชม :533