ประชุมคณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผล การประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน ถอดบทเรียน สรุปผลของการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องกันเกรา สพป.สตูล  การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญได้แก่ การนำเสนอผลการตรวจ ITA ของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่ , ออกแบบการถอดบทเรียน , วางรูปแบบการถอดบทเรียน , และกำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :765

คณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ. สพป.สตูล พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่เกาะ จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยและโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ดูเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยยกชั้น ของโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย และดูการบริหารจัดการแบบ K.SARAI MODEL ของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โดยทั้ง 2 โรงเรียนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :509

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสตูล ในด้านนโยบายการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 5 โรงเรียน โดยนโยบายหลักในภาพรวมคือ นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ และเมื่อจบชั้น ป.6 ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น มีทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารได้ และได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีการบริหารงานแบบ SBMLD (School Base Management-Local Development) เน้นให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และส่งเสริมความกล้าแสดงออก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

    Continue reading

ผู้ชม :594

นำคณะฝึกประสบการณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลมะนังและโรงเรียนบ้านป่าพน

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นำคณะฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเช้า เข้าศึกษาดูงานด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลมะนัง โดยโรงเรียนนำเสนอด้วยวิธีการจำลองสภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัยให้แก่คณะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้าใจง่ายอีกด้วย และในภาคบ่ายไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยของ โรงเรียนบ้านป่าพน โดยมัคคุเทศก์น้อยได้นำเที่ยวลานหินป่าพน ภายในโรงเรียนซึ่งเป็นหินปูนยุคออร์โดวิเชียน เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง และคณะศึกษาดูงานขื่นชมการจัดการศึกษาของทั้งสองโรงเรียนว่าสามารถจัดการศึกษาได้สนองพระราชบัญญัติการศึกษาชาติอย่างแท้จริง    Continue reading

ผู้ชม :683

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.สตูล รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย รุ่นที่  2  ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563   ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

 

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :726

การประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เน้นการสอนแบบ Active Learning และการสร้างวินัยในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา (Peacecorp) มีกิจกรรมฐานย่อย ดังนี้ 1. กิจกรรม Daily Routine 2. กิจกรรม Classroom Management 3. กิจกรรม Reinforcement 4. กิจกรรม Games & Songs 5. กิจกรรม Evaluation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ลากูน่ารีสอร์ท อำภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 49 คน

Continue reading

ผู้ชม :529

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รุ่นที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัย (อนุบาล3 ) รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

        

Continue reading

ผู้ชม :563

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล โดย สพป.สตูล ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อทบทวนกิจกรรมโดยให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  1. การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อน จำนวน 17 โรงเรียน
  2. การนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนของผู้บริหารและครูบนเวที
  3. การนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารและครู ของโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านทางยาง และโรงเรียนบ้านควนล่อน
  4. การประเมินการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
  5. การประเมินยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว เป้าหมาย จำนวน 1 โรงเรียน                                                             ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

        

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Continue reading

ผู้ชม :487

การฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นำเสนอกระบวนการ แนวคิด ในการปฎิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น Best ในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ , การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนดีประจำตำบล) , การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสาระภาษาอังกฤษ , การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา , การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เป็นต้น ต่อคณะว่าที่ ผอ.สพท. กลุ่ม ป.4   ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :605

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย ตามโครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ”   ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ,การบริหารจัดการชั้นเรียน และ  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ 2561 – 2563  จำนวน 180 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2  วันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :552

การประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล  มอบหมายให้ นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาโดยวาจา จากตัวแทนโรงเรียน 9 โรงเรียน และการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติและผลการพัฒนานวัตกรรมจากทั้ง 36 โรงเรียน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ประมวลภาพ “นวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ covid-19 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  <ลิงก์ 1 >    <ลิงก์ 2>

Continue reading

ผู้ชม :633

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต ณ ห้อฃประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :285