โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย ตามโครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ”   ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ,การบริหารจัดการชั้นเรียน และ  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ 2561 – 2563  จำนวน 180 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2  วันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :571

การประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 3 กันยายน 2563  นายอุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล  มอบหมายให้ นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาโดยวาจา จากตัวแทนโรงเรียน 9 โรงเรียน และการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติและผลการพัฒนานวัตกรรมจากทั้ง 36 โรงเรียน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ประมวลภาพ “นวัตกรรมการศึกษาในสถานการณ์ covid-19 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  <ลิงก์ 1 >    <ลิงก์ 2>

Continue reading

ผู้ชม :671

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำเครื่องมือนิเทศโรงเรียนสุจริต ณ ห้อฃประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :312

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563  การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ทบทวน ขยายผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

๒. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการบริหารและการสอนของครู ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารและครู

๓. ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เดินหน้าต่อตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ในสังกัด สพป.สตูล  ทั้ง 159 โรงเรียน  โดยมีวิทยากรหลัก คือ นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.16 และศึกษานิเทศก์จาก สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :1081

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :656

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การสร้างคำวิธีแบบภาษาไทย - ห้องเรียนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการตัดสินและได้ส่งเกียรติบัตรการแข่งขัน   ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อมอบนักเรียนต่อไป

กิจกรรมคัดลายมือ

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.3-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.4-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.5-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ป.6-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.1-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.2-ครู

กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมคัดลายมือ-ม.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.3-ครู

กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรื่อง-ป.4-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.5-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ป.6-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.1-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.2-ครู

กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมเขียนเรียงความ-ม.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ

กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ปฐมวัย-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.3-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.4-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.5-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ป.6-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.1-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.2-ครู

กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-นักเรียน
กิจกรรมวาดภาพ-ม.3-ครู

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กรรมการตัดสิน

ผู้ชม :1426

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตฯ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  โดยผลงานที่นำมาแข่งขันในวันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับศูนย์เครือข่ายจากการแข่งขันในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา    ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ม.3 , กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.2-ป.4 , กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5-ม.3  และกิจกรรมวาดภาพฯ ระดับชั้น ปฐมวัย – ม.3  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลล่วงหน้าและชื่นชมครูผู้สอนทุกท่าน ที่ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะและส่งผลงานที่ยอดเยี่ยมมาแข่งขัน งานนี้สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการฯ ไม่น้อยเลยค่ะ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :1551

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเครือข่าย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  สพป.สตูล จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  รวมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ  โดยใช้แบบทดสอบของ สพป.สตูล  ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ม.3 , กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.2-ป.4 , กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.5-ม.3  และกิจกรรมวาดภาพฯ ระดับชั้น ปฐมวัย – ม.3   โดยผลการตัดสินจากแต่ละเครือข่ายจะถูกส่งให้ สพป.สตูล ตัดสินในระดับเขตฯ  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :708

กลุ่มนิเทศฯ รวมใจจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563  โดยร่วมกันทำบุญใส่บาตร ณ สํานักงานเทศบาลเมืองสตูล เป็นกิจกรรมแรก   และต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก”  ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาได้กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”  และร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าประชารัฐ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มนิเทศฯ และคณะจิตอาสาทุกคน กิจกรรมในวันนี้จึงสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>
Continue reading

ผู้ชม :646

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น

           

วันที่ 5 – 7  สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น  ณ  SEESEA รีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

    Continue reading

ผู้ชม :386

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 – 27 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้กำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ จัดทำปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศติดตาม และกำหนดศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายและโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ณ ครูดาล่องแก่ง&โฮมสเตย์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :367

ประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่  22-24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และ จนท.กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยร่วมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2562  ทั้ง 159 โรงเรียน เพื่อจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ ห้องประชุมลากูน่ารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :440