Return to นวัตกรรมการสอน

คณิตศาสตร์

ผู้ชม :9540

บูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปั …

สื่อคิดเลขในใจ

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาแบบฝึกคิด …