Return to คณิตศาสตร์

สื่อคิดเลขในใจ

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคานวณของผเู้ รียน ดังนี้
ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3
#นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึก เทคนิคการคิดคำนวณทีใ่ช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยากเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณตามศักยภาพของตนเอง
#############################################################################

คู่มือแบบฝึกคิดเลขในใจ
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5
แบบฝึกคิดเลขในใจ-เทคนิค

ผู้ชม :8775